Diplomaregister: met DigiD zijn nepdiploma’s passé.

Met dit wetsvoorstel wordt voorzien in een centraal, landelijk diplomaregister. Dit register ontsluit digitaal de diplomagegevens, die al door de overheid worden bewaard. Deze gegevens zijn geregistreerd in databases van het Ministerie van OCW en betreffen diplomagegevens van het door de overheid bekostigde voortgezet onderwijs, beroeps- en volwassenenonderwijs en hoger onderwijs (hogescholen + universiteiten). Ook worden de diplomagegevens van inburgering en Nederlands als tweede taal verstrekt

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-03-2010
Einddatum consultatie 15-04-2010
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs Hoger onderwijs Onderzoek en wetenschap Organisatie en beleid Overige vormen van onderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel is een diplomaregister te ontwikkelen dat betrouwbare diplomagegevens waarborgt en zorgt voor de efficiënte verstrekking daarvan.
Het diplomaregister heeft de volgende doelen:
- Fraudebestrijding en het bieden van helderheid over wat erkende diploma’s zijn;
- Lastenverlichting voor onderwijsinstellingen, burgers, overheid, en potentiële werkgevers;
- Een voorziening voor diplomabezitter (bewijs behaald diploma) bij verlies of diefstal van een diploma.

De toegang tot diplomagegevens is mogelijk door een beveiligde website, bijvoorbeeld via DigiD. Digid betreft digitale identificatie; in dit geval op zekerheidsniveau midden: gebruikersnaam + wachtwoord + sms-functie

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Drie hoofddoelgroepen voor internetconsultatie:
1. (toekomstige) diplomabezitters
2. werkgevers
3. onderwijsinstellingen

Andere belangrijke doelgroepen zijn: de bij de besluitvorming betrokken overheidsdiensten, koepelorganisaties, Tweede Kamer, bedrijven en studentenorganisaties.

Verwachte effecten van de regeling

Effecten van het diplomaregister:
- fraudebestrijding
- vermindering lasten van werkgevers, overheidsinstellingen en diplomabezitters.
- gebruikersgemak, snel en eenvoudig toegang tot betrouwbare diplomagegevens
- een digitaal bewijs van het behaalde diploma, in geval van verlies of diefstal van een diploma
- verbetering van gegevens, doordat eventuele onjuistheden in gegevens direct doorgegeven kunnen worden.

Wie krijgen toegang tot het diplomaregister?
- Een diplomabezitter krijgt toegang tot zijn eigen diplomagegevens, waardoor deze snel over betrouwbare diplomagegevens beschikt. Het is dus gebruikersgemak voor de diplomabezitter.

- Scholen en instellingen, bijvoorbeeld ten behoeve van aanmelding en inschrijving.

- In de wet te benoemen overheidsorganen krijgen toegang tot het diplomaregister, zoals de DUO en CIBG, met het oog op het adequaat uitvoeren van wettelijke taken zonder instemming van de bezitter van het diploma. Hierdoor verminderen de lasten van deze overheidsorganen én van de instellingen.

- Ook derden (burgers, werkgevers en overheid) die niet nader in de wet benoemd zijn, krijgen met instemming van de diplomabezitter toegang tot het diplomaregister. Dit leidt tot fraudebestrijding doordat bijvoorbeeld werkgevers eenvoudig en snel inzage hebben in de diplomagegevens. Vervalsingen of leugens vallen direct door de mand. Ook de lasten van derden en van de diplomabezitter dalen aanzienlijk, doordat eenmalige inzage, na toestemming van de diplomabezitter, snel en eenvoudig verloopt.

Zie voor effecten van deze wet ook hierboven ‘Doel van de regeling’.

Doel van de consultatie

1. Burgers mee laten denken bij het creëren van het wetsvoorstel diplomaregister, om zo het wetsvoorstel te vervolmaken.

2. Burgers informeren over het te ontwikkelen diplomaregister.

Deze consultatie is nadrukkelijk geen stemming. Een diplomaregister zal worden ontwikkeld en er wordt naar gestreefd dat het op 1 januari 2012 werkt. Maar nog niet alles is besloten. Welke gegevens precies worden ontsloten in het diplomaregister is bijvoorbeeld nog niet zeker. Daarvoor vragen we u om mee te denken. We zijn op zoek naar uw mening en in het bijzonder naar uw argumenten daarvoor. Dit kunnen we dan mogelijk weer gebruiken bij het vervolmaken van het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel dat u hier ziet, is dus nog niet definitief en zou nog gewijzigd kunnen worden.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Complete wet

Meer informatie

  • Toelichting op het diplomaregister