Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling ter bevordering van schone wegvoertuigen ter ondersteuning van emissiearme mobiliteit

Reactie

Naam Projectbureau Energie Duurzaam (Ing. A.H. Stoltenborg)
Plaats Aalten
Datum 20 april 2021

Vraag1

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op de Regeling, de toelichting en het voorstelde alternatief. kunt u een reactie geven op de onderstaande drie vragen?

1. In hoeverre ziet u belemmeringen voor het uitvoeren van de opgestelde regeling? Kunt u meer vertellen over wat voor belemmeringen u mogelijk ziet?

2. Wat vind u van het voornemen van het kabinet om op termijn de ambities van de richtlijn verder op te hogen, zodat deze meer in lijn ligt met de doelen uit het Klimaatakkoord?

3. Acht u het percentage van 38,5% voldoende, of acht u het inbouwen van een beperkte marge als landelijke basisregel voor lichte voertuigen (ons voorstel is 42%) verstandig om het doelbereik op nationaal niveau veilig te stellen? Bij een gemiddelde omvang van enkele tientallen voertuigen komt een dergelijke marge neer op een zeer beperkte extra inzet van de aanbestedende dienst, maar borgt wel op landelijk niveau dat het bereiken van de doelstelling minder gauw onder druk komt te staan.
Vraag 2
Naarmate de ambities sneller hoger worden komt het risico van groei van de vraag neer elektriciteit groter dan de groei van de opwek van duurzame energie om de hoek kijken. Vergelijkbaar met de ambities van EZ vorig jaar met een te snelle stimulering van de productie van waterstof. Gevolg daarvan kan dan zijn dat juist de elektriciteitsproductie uit fossiele bron wordt aangewakkerd.
Daarmee kom ik op een aanvullende vraag.
Is het probleem van de te grote (nu ongeveer 3 aardbollen) Nederlandse ecologische voetafdruk opgelost zodra
in Nederland de CO2 emissie tot nul (0) is teruggedrongen?
De ambitie van Nederland is om de ecologische voetafdruk te halveren.
Hoe verhoudt zich deze ambitie tot het nu, in absolute zin, laten groeien van de vraag naar energie?
Duidelijk is dat 100% "ontkoppeling" een utopie is.
Groei van het energieverbruik betekent dus groei van het gebruik van grondstoffen en ruimte
en dus van de ecologisch voetafdruk.
Welke voorwaarde zou aan regeling toegevoegd moeten/kunnen worden om toch toe te groeien
naar een ecologische voetafdruk van 1 aarde in 2050?
Een oplossingsrichting zou kunnen zijn:
- creeer energieschaarste en
- creeer grondstoffenschaarste en
- creeer ruimte schaarste
Want energie, grondstoffen en ruimte vormen een soort van drie eenheid
die samenhangt met de Nederlandse voetafdruk.
Door deze drie schaarstes toe te passen kunnen, onder de juiste randvoorwaarden,
de wereldwijd noodzakelijk innovaties ontstaan, in Nederland,
waar de BV Nederland economisch de vruchten van zou kunnen plukken.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht