Effectiviteit en gewenste mate van Wft bescherming voor zzp-ers en mkb-ers

Consultatie van belanghebbenden en deskundigen over de effectiviteit en gewenste mate van bescherming van zzp-ers en mkb-ers bij financiële dienstverlening.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-09-2016
Einddatum consultatie 08-10-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn verschillende zorgplichten voor financiële dienstverleners opgenomen om kwetsbare klanten te beschermen. Waar de bescherming van consumenten in de Wft echter consequent geldt voor alle financiële producten en diensten, verschilt de bescherming van zzp-ers en mkb-ondernemingen (kleinzakelijke klanten) per financieel product en type klant. Kleinzakelijke klanten worden hierdoor onafhankelijk van hun specifieke kennis en deskundigheid per producttype verschillend beschermd.

In de afgelopen jaren hebben zich een aantal problemen voorgedaan in de dienstverlening aan kleinzakelijke klanten. Deze problemen doen de vraag rijzen of de Wft voldoende effectieve bescherming biedt aan kleinzakelijke klanten en of deze eventueel aangepast dan wel uitgebreid moet worden.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers), mkb-ondernemingen, financiële ondernemingen, toezichthouders, wetenschappers, advocaten, financieel adviseurs en andere betrokkenen bij de financiële dienstverlening aan zzp-ers en mkb-ondernemingen.

Verwachte effecten van de regeling

In het consultatiedocument worden belanghebbenden en deskundigen uitgenodigd om te reageren op vragen over de effectiviteit van de huidige bescherming, de kenmerken van zzp-ers en mkb-bedrijven die aanleiding geven tot minder of meer bescherming, en diverse mogelijkheden om het niveau van bescherming aan te passen. Het ministerie van Financiën wil met deze consultatie zoveel mogelijk feedback en suggesties ontvangen.

Daarnaast is een LinkedIn discussiegroep gestart om reacties en ervaringen op een laagdrempelige wijze van belanghebbenden te verzamelen. De looptijd van de groep is tenminste tot en met oktober 2016.

Doel van de consultatie

Het ministerie van Financiën wil met deze consultatie informatie verzamelen bij belanghebbenden en deskundigen over de effectiviteit en gewenste mate van bescherming van zzp-ers en mkb-ondernemers bij financiële dienstverlening. Het consultatiedocument is er daarom op gericht om reacties te ontvangen op vragen over de effectiviteit van de huidige wettelijke bescherming van zzp-ers en mkb-ondernemingen, over kenmerken van zzp-ers en mkb-ondernemingen die aanleiding geven tot minder of meer bescherming, alsmede over de wenselijkheid en de gevolgen van eventuele aanpassing en/of uitbreiding hiervan.

Het ministerie van Financiën stelt met deze consultatie belanghebbenden en deskundigen in de gelegenheid om vanuit verschillende perspectieven inbreng te leveren. Aanpassing of uitbreiding van wettelijke bescherming van kleinzakelijke klanten staat niet op voorhand vast. De uitkomst van deze consultatie zou ook kunnen zijn dat de huidige wettelijke bescherming afdoende is. Bij het overwegen van eventuele extra bescherming zal een afweging gemaakt moeten worden tussen de voor- en nadelen van extra bescherming. De vragen in het consultatie document zien daarom nadrukkelijk op zowel de voordelen als de eventuele nadelige gevolgen van mogelijke maatregelen. Met de consultatie komt het ministerie tevens tegemoet aan de wens van stakeholders om vaker consultatie te laten plaatsvinden.

Na afloop van de consultatieperiode zal het ministerie bijeenkomsten organiseren met belanghebbenden en deskundigen om hen te raadplegen over specifieke onderwerpen in het consultatiedocument. Op basis van de uitkomsten van de consultatie en de bijeenkomsten zal de huidige wettelijke bescherming van kleinzakelijke klanten worden beoordeeld en zal overwogen worden of aanpassing dan wel uitbreiding wenselijk is.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties kunnen betrekking hebben op alle vragen in het consultatiedocument.

Meer informatie