Besluit tot wijziging Bvr 2000 en Brt i.v.m. invoering bijzondere bepalingen in Vb 2000

Consultatie over conceptbesluit tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria in verband met de invoering van bijzondere procedurele bepalingen in het Vreemdelingenbesluit 2000 die kunnen worden toegepast in situaties waarin sprake is van een aanzienlijke toename van het aantal asielaanvragen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-09-2016
Einddatum consultatie 28-10-2016
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Bestuursrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 27 november 2015 (Kamerstukken II 2015/16, 19 637, nr. 2086) aangekondigd dat het, gelet op de aanzienlijke toename van het aantal asielaanvragen, onontbeerlijk is dat wordt voorzien in bijzondere procedures voor de behandeling van asielaanvragen van bepaalde groepen. Ter uitvoering van dit voornemen is het Vreemdelingenbesluit 2000 met ingang van 1 maart 2016 gewijzigd (Stb. 2016, 87). Deze bijzondere procedures hebben gevolgen voor de regelgeving op het terrein van het vreemdelingenrecht en de gesubsidieerde rechtsbijstand. Onderhavig ontwerpbesluit bevat de met deze wijziging samenhangende aanpassingen in het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rechtsbijstandverleners.

Verwachte effecten van de regeling

Aanpassing van de regels voor het verstrekken van toevoegingen aan de inrichting van de nieuwe procedures.

Doel van de consultatie

Burgers en organisaties informeren over de regeling en hen de gelegenheid bieden om hun visie hierop te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan op de gehele regeling worden gereageerd.

Meer informatie