Wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind

Reactie

Naam W.L.J.M. van den Besselaar
Plaats Utrecht
Datum 30 januari 2021

Vraag1

Hoe beziet u het voorstel voor nieuwe bevoegdheden, mogelijk ook met het oog op arbeidsmarktperspectief? En moeten bekwaamheidseisen hierop aangepast worden? Zo ja, hoe?
M.b.t. het arbeidsmarktperspectief lijkt het mij zinvol dat er ook gekeken wordt naar een mogelijke om-/bijscholing als iemand t.z.t. met een andere leeftijdscategorie wilt gaan werken.
Een differentiatie in de bekwaamheidseisen, het idee dat werken met het jonge kind andere kennis- en vaardigheden vooronderstelt, lijkt mij de basis, het bestaansrecht van voorliggend wetsvoorstel. En mede daarom stelt het wetsvoorstel impliciet het bestaansrecht van de huidige alle leeftijdsgroepen omvattende opleiding ter discussie.


Vraag2

Welke leeftijdsgrens (of jaarlaag-grens) zou u hanteren voor het jonge en het oudere kind – en waarom? Of op welke manier zou u dit willen bepalen?
In indeling van groep 1,2 >< 3 t/m 8 lijkt mij voor de hand liggend.
Voorbereiden op schoolrijpheid, spelend leren (het kind centraal) versus oefenen van vaardigheden en kennisoverdracht onderwijsinhoud centraal) vragen om een andere benadering. Een grens op basis van een pedagogische paradigmawisseling.
Pedagogisch doordacht faciliteren van spelen is onderwijs. En op de manier waarop het primair onderwijs tegenwoordig al vanaf groep 1 doordrongen is van het idee dat succes een eigen verdienste is en falen eigen schuld, het samenvallen van presteren en selecteren, valt het nodige af te dingen, het kan leiden tot negatieve schoolervaringen. En een houding dat we alles doen voor een cijfer. Tegelijkertijd moeten we de mogelijkheid onder ogen zien dat de "formalisering" van het kleuteronderwijs een van de mogelijke verklaringen kan zijn van een tegelijkertijd optredende tendens, de daling in reken- en leesvaardigheid? En voor motivatie en gedragsproblemen die zich steeds eerder het onderwijs geven verstoren.

Vraag3

Vindt u het nodig om de toelatingseisen voor de pabo aan te passen aan de nieuwe bevoegdheden? Zo ja, hoe zou u deze willen vormgeven?
Een aanpassing lijkt mij niet nodig, is eerder zelfs ongewenst. Overweeg de mogelijkheid van een basisjaar, en specialisatie vanaf 2e studiejaar.

Vraag4

Heeft u nog aandachtspunten bij het moment van inwerkingtreding van wetgeving per studiejaar 2022-2023?
de genoemde mogelijkheid om na een basisjaar voor een specialisatie te kiezen.