Wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind

Reactie

Naam Iselinge (MSc Kevin Kettering)
Plaats Doetinchem
Datum 30 januari 2021

Vraag1

Hoe beziet u het voorstel voor nieuwe bevoegdheden, mogelijk ook met het oog op arbeidsmarktperspectief? En moeten bekwaamheidseisen hierop aangepast worden? Zo ja, hoe?
Ik geloof niet dat het nieuwe stelsel gaat leiden tot meer jongens naar het beroep. Ik zie alleen maar een ingewikkelder arbeidsmarktprobleem ontstaan. Juist het vereenvoudigen kan helpen om leerkrachten makkelijker te laten wisselen tussen de verschillende leeftijdsgroepen en niveaus in het onderwijs. Ik geloof wel in een sterkere leeftijd specialisatie op de lerarenopleidingen. Wanneer het ook nog laagdrempeliger mogelijk wordt gemaakt om een tweedegraadslerarenopleiding te kiezen in deze fase naast of i.p.v. de pabo dan kan de pabo gaan fungeren als eerste opstap naar het lerarenberoep als een student nog geen specifieke keuze heeft gemaakt voor het de doelgroep of niveau in het onderwijs.

Vraag2

Welke leeftijdsgrens (of jaarlaag-grens) zou u hanteren voor het jonge en het oudere kind – en waarom? Of op welke manier zou u dit willen bepalen?
Ik zou in de lijn van curriculum.nu blijven. Bij het jonge t/m groep 6 en het oude kind t/m klas 2. Ik zie ook mogelijkheden om bijvoorbeeld in het vmbo een bevoegdheid te krijgen voor een aantal vakken (mits gekozen in het profiel) t/m klas 4 en voor havo/vwo t/m klas 2 of 3.

Vraag3

Vindt u het nodig om de toelatingseisen voor de pabo aan te passen aan de nieuwe bevoegdheden? Zo ja, hoe zou u deze willen vormgeven?
Er is pas een uitvraag geweest over de toelatingstoetsen, de opleiders zijn juist positief over deze resultaten. Toch lijken ze nog altijd belemmerend te zijn voor de toelating tot de pabo's. Lobo heeft hier deze week (30-1-2021) een inventarisatie op gedaan. Opvallend genoeg is het vrij goed mogelijk de toelatingstoetsen ook nog te behalen tijdens de pabo van sept - december. De wiscat-toets in studiejaar 1 van de pabo zorgt ook voor uitval, maar dit is toch wel het minste niveau dat een student moet hebben. Er zijn veel mogelijkheden voor studenten om zich hierop voor te bereiden. Zeker als de grens t/m groep 6 is vind ik dat de toelatingseisen hetzelfde mogen blijven, maar wellicht kun je instromende studenten onder voorbehoud toe laten en trainingslijnen in de pabo realiseren om de studenten te bekwamen in deze zaken. Wanneer de bevoegdheid t/m groep 4 gaat kan ik me voorstellen dat er mildere eisen op het gebied van rekenen/taal en toelatingstoetsen kunnen ontstaan voor het jonge kind, alleen zal ik juist een toelatingstoets realiseren op het gebied van het jonge kind. Anders ontstaat er het idee van pabo light en pabo plus. Dit lijkt mij geen wenselijke situatie.

Vraag4

Heeft u nog aandachtspunten bij het moment van inwerkingtreding van wetgeving per studiejaar 2022-2023?
Ik zal het nog een jaar uitstellen, ik betwijfel of de huidige richting ook het gewenste effect gaat opleveren van meer kwalitatief sterke leerkrachten. Er worden aan veel knoppen gedraaid op dit moment, de RAP regio's beginnen te draaien, pabo's zijn aan het flexibiliseren. Wellicht leiden deze twee trajecten al tot een gewenst effect. De wetgeving zorgt er niet voor dat werkgevers (schoolbesturen) nauwer gaan samenwerken met pabo's en dat het opleiden samen met het werkveld versterkt. Juist in deze afstemming in de arbeidsmarkt en in de kennisdeling zit meer potentie.