Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel bevoegdheden VO

Reactie

Naam Kaj Munk College (drs D Bruinzeel)
Plaats Hoofddorp
Datum 13 oktober 2010

Vraag1

Het ministerie van OCW verzoekt u te reageren op het bijgevoegde wetsvoorstel en daarbij in het bijzonder in te gaan op de uitwerking van het voorstel in de praktijk.

Bij deze eerste vraag kunt u een algemene reactie geven op de maatregelen.
Ik wil graag reageren op maatregel 2 voorzover die het vak O&O betreft. Ik zou ervoor willen pleiten om de regeling zoals die nu wordt gehanteerd door de stichting Technasium te handhaven.
Op dit moment accepteert de Stichting Technasium elke lesbevoegdheid om als O&O-docent te starten, áls de docent maar een erkende bevoegdheid heeft. Als school zorg je zelf voor de werving van O&O-docenten. De school heeft wel een verplichting, namelijk om O&O-docenten de nacholing bij de Stichting Technasium te laten volgen om het O&O-certificaat te behalen. Hierdoor is het mogelijk een multidiscipliniar O&O-team te vormen en dat is van belang voor de draagkracht van deze vorm binnen de school. Bovendien is een brede instroom vanuit verschillende vakken is nodig juist bij een vak als O&O.
Daarbij zijn niet alleen bevoegdheden, maar ook de competenties zijn belang voor de kwaliteit en deskundigheid van de O&O-docent

Vraag2

Ten aanzien van de tweede maatregel wordt u vriendelijk verzocht om voorbeelden van vakken te geven die bij u op school worden gegeven, waarvoor geen lerarenopleiding bestaat.
Hoe wordt met de bevoegdheid voor deze vakken omgegaan? Wat is de bevoegdheid van de docenten die deze vakken geven?
Het vak O&O wordt gegeven.
Docenten uit verschillende vakken volgen de nascholing van de stichting Technasium.

Vraag3

Kunt u zo precies mogelijk aangeven in welke leerjaren deze vakken worden gegeven?
- In de onderbouw en /of de bovenbouw?
- Vmbo, havo en/of vwo?
- In welke profielen worden de vakken gegeven?
- Wordt in de vakken examen afgenomen?
Het vak O&O wordt in klas 1 en 2 havo gegeven en straks ook in de hogere Havo klassen. Uiteindelijk wordt ook examen gedaan in O&O.

Vraag4

Kunt u aangeven welke opleidingseisen volgens u het best aansluiten bij deze vakken? Welke lerarenopleiding en eventueel welke nascholing zou het meest passend zijn?
Zoals ik eerder aangaf ben ik tevreden met de huidige regeling waarbij docenten uit verschillende vakken, mits ze de nascholing van de stichting Technasium hebben gevolgd, bevoegd zijn. Hiermee wordt binnen school een brede basis gelegd voor het Technasium en is er sprake van een duurzaam verandertraject. Een aparte bevoegdheidsregeling zou wat mij betreft strijdig zijn met de uitgangspunten van het Technasium en zal ervoor zorgen dat het vak O&O weer een gewoon vak wordt en niet een integraal onderwijsconcept.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht