Besluit terugkeer en vreemdelingenbewaring

Ontwerpbesluit terugkeer en vreemdelingenbewaring

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-10-2015
Einddatum consultatie 01-12-2015
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit ontwerpbesluit is een uitwerking van onderdelen van het wetsvoorstel terugkeer en vreemdelingenbewaring dat recent is ingediend bij de Tweede Kamer (Kamerstuk 34309). Dit wetsvoorstel bevat een nieuw bestuursrechtelijk kader voor vreemdelingenbewaring. In dit ontwerpbesluit zijn regels opgenomen over het beheer en het toezicht in de inrichting voor vreemdelingenbewaring; de plaatsing van vreemdelingen in de inrichting voor vreemdelingenbewaring, het beheersregime en in uitzonderingsgevallen de penitentiaire inrichting; de bewegingsvrijheid, dagbesteding en geestelijke verzorging; de veiligheid en beheersbaarheid en de verwerking van persoonsgegevens. Tot slot zijn enkele overige onderwerpen opgenomen, zoals over vergoeding van kosten en aansprakelijkheid.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Primair vreemdelingen die niet (langer) rechtmatig in Nederland verblijven en Nederland dienen te verlaten.

Verwachte effecten van de regeling

De regeling zal er naar verwachting toe leiden dat vreemdelingenbewaring een meer eigen positie krijgt binnen het vreemdelingenbeleid met meer afstand tot het gevangeniswezen.

Doel van de consultatie

Burgers en organisaties informeren over de regeling en hen de gelegenheid bieden om hun visie hierop te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan op het hele ontwerpbesluit worden gereageerd.