Besluit verwerking persoonsgegevens bij selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag

Op grond van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) kan een aanvrager van een huisvestingsvergunning in bepaalde gevallen worden gescreend via een verklaring omtrent het gedrag (VOG) of een onderzoek op basis van politiegegevens. Met dit besluit worden regels gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens indien gebruik wordt gemaakt van deze maatregel voor aangewezen gebieden waar sprake is van ernstige leefbaarheidsproblemen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-05-2016
Einddatum consultatie 27-06-2016
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Huren en verhuren Criminaliteit

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het besluit regelt een aantal procedurele voorschriften over de gegevensverwerking die betrekking hebben op de vastlegging, de beveiliging, de bewaartermijn en de vernietiging van de persoonsgegevens in het kader van de aanvraag om een huisvestingsvergunning voor complexen, straten of gebieden waar woningzoekenden worden gescreend op overlastgevend of crimineel gedrag. De regels gelden aanvullend op de regels bij of krachtens de Wet politiegegevens, Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Voornamelijk potentiële huurders en gemeenten worden geraakt door dit voorstel. Het betreft met name woningzoekenden die een huisvestingsvergunning aan moeten vragen voor een aangewezen complex, straat of gebied waar de screeningsmaatregel van toepassing is. Daarnaast betreft het gemeenten die deze selectieve woningtoewijzing willen toepassen via de huisvestingsverordening en -vergunning.
Verder worden woningcorporaties en andere particuliere verhuurders, en politie geraakt door de regeling.

Verwachte effecten van de regeling

Gemeenten die toepassing willen geven aan het instrumentarium moeten de regels in acht nemen en moeten daar hun procedures op aanpassen. Potentiële huurders kunnen bezien hoe gemeenten met hun privacy moeten omgaan en in welke gevallen de huisvestingsvergunning kan worden verleend of geweigerd.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wordt een ieder uitgenodigd een reactie te geven op de concept- AMvB. De reacties zullen worden betrokken bij de definitieve vormgeving van de AMvB.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op de gehele regeling.