Besluit lerarenregister

Op grond van de Wet op het lerarenregister en registervoorportaal (Stb. 2017, 85) wordt in dit Besluit een formeel en procedureel kader neergezet voor de regeling van de herregistratiecriteria en valideringsregels en voor de aansluitend te nemen beslissingen op grond van die regeling. Het Besluit voorziet in een grondslag voor het instellen van adviescommissies die de minister adviseren bij het nemen van deze beslissingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-05-2017
Einddatum consultatie 31-05-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs Beroepsonderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het Besluit Lerarenregister legt een formele basis voor het opnemen van de herregistratiecriteria en valideringsregels in een ministeriële regeling. Het formuleert voorts de procedurele kaders voor de ministeriële beslissingen aangaande herregistratie en validering, inclusief de positie van de adviescommissies daarin. Ten derde voorziet het in een hardheidsclausule, en in een overgangsbepaling voor die leraren die vóór opname in het verplichte lerarenregister participeerden in het vrijwillige lerarenregister van de Onderwijscoöperatie (het ‘meeneemrecht’).

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

In lijn met de Wet op het lerarenregister (Stb. 2017, 85) richt het Besluit zich ten eerste op alle leraren die werkzaam zijn in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Ten tweede is de inhoud van het besluit relevant voor schoolbesturen in deze onderwijssectoren en voor (potentiële) aanbieders van nascholingsaanbod.

Verwachte effecten van de regeling

Het Besluit vult het wettelijk kader aan daar waar het gaat om de herregistratiecriteria en valideringsregels, verduidelijkt het traject waarlangs de ministeriële beslissingen tot stand komen en bepaalt de rol van de adviescommissies daarin. Het Besluit heeft een verduidelijkende functie voor leraren, schoolbesturen en (potentiële) aanbieders van nascholingsaanbod.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belanghebbenden te informeren over de voorgenomen inhoud van het Besluit en hen de mogelijkheid te bieden hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen van de regeling

Meer informatie