Besluit ter implementatie van de richtlijn ratings

Ontwerp-besluit ter implementatie van de richtlijn ter voorkoming van een overmatig vertrouwen in ratings (Richtlijn 2013/14/EU) en ter uitvoering van de verordening tot wijziging van de verordening inzake ratingbureaus (Verordening (EU) nr. 462/2013). In dit besluit wordt onder meer voorgeschreven dat beheerders, premiepensioeninstellingen en pensioenfondsen in hun risicobeheerprocedures dienen op te nemen dat niet automatisch en mechanisch mag worden vertrouwd op ratings.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-03-2014
Einddatum consultatie 11-04-2014
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het betreft een ontwerp-besluit ter implementatie van de richtlijn ter voorkoming van een overmatig vertrouwen in ratings (Richtlijn 2013/14/EU) en ter uitvoering van de verordening tot wijziging van de verordening inzake ratingbureaus (Verordening (EU) nr. 462/2013; CRA3-verordening).
In onderhavig besluit worden het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen, het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector gewijzigd. In het besluit wordt onder meer voorgeschreven dat beheerders, premiepensioeninstellingen en pensioenfondsen in hun risicobeheerprocedures dienen op te nemen dat niet automatisch en mechanisch mag worden vertrouwd op ratings. Naar aanleiding van de CRA3-verordening zijn in dit ontwerp-besluit de AFM en DNB aangewezen als toezichthouders die toezicht dienen te houden op het gebruik van ratings door financiële ondernemingen en uitgevende instellingen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beheerders van beleggingsinstellingen en icbe's, premiepensioeninstellingen, pensioenfondsen en toezichthouders

Verwachte effecten van de regeling

Zie voor een beschrijving van de verwachte effecten paragraaf 2 van de algemene toelichting.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen we graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het besluit en de nota van toelichting.