Besluit Experiment Flexstuderen hoger onderwijs

Dit besluit maakt het mogelijk voor studenten die hun voltijdsstudie willen of moeten combineren met andere activiteiten, om slechts collegegeld te betalen voor de studiepunten die zij aan onderwijs volgen, in plaats van collegegeld voor een volledig studiejaar. Het betreft een experiment

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-07-2016
Einddatum consultatie 24-08-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van het experiment flexstuderen is te onderzoeken of het aan studenten bieden van meer flexibiliteit en maatwerk in het voltijdse hoger onderwijs, door hen de mogelijkheid te geven het wettelijke collegegeld te betalen naar rato van de omvang van het te volgen onderwijs leidt tot:
- een toegankelijker aanbod van het hoger onderwijs, zodat studenten hun studie beter kunnen combineren met andere activiteiten die zij (tijdelijk) naast hun voltijdsstudie willen of moeten ondernemen,
- meer tevredenheid van en ontplooiingsmogelijkheden voor studenten en tot minder uitval.
Aldus zou een impuls worden geboden om het hoger onderwijs te zien als startpunt van een leven lang leren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bekostigde hoger onderwijsinstellingen die voltijdsopleidingen aanbieden.
Voltijds bachelorstudenten aan bekostigde instellingen die in aanmerking komen voor het betalen van wettelijk collegegeld, na behalen positief BSA (of indien geen BSA wordt afgegeven door instelling, na behalen propedeuse);
Voltijds masterstudenten aan bekostigde instellingen die in aanmerking komen voor het wettelijk collegegeld;

Verwachte effecten van de regeling

Met dit experiment wordt het gemakkelijker voor studenten om hun eigen studietempo te bepalen en om naast hun studie (tijdelijk) andere taken op de pakken, waardoor minder studenten zich genoodzaakt zien om (tijdelijk) te stoppen met hun studie.

Doel van de consultatie

Partijen kunnen reageren op het besluit. Reacties zullen worden gebruikt om de regeling te verbeteren en het experiment zo goed mogelijk op de wensen van betrokken partijen te laten aansluiten.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Partijen kunnen op het gehele besluit reageren.

Meer informatie