Besluit educatie

Dit ontwerpbesluit bevat de volgende maatregelen op het gebied van de educatie:
- aanpassing verdeelsleutel OCW-deel participatiebudget
- bepaling inhoud contactuur
- opneming referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
- verhoging examengeld staatsexamens NT2

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-02-2012
Einddatum consultatie 04-03-2012
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs Overige vormen van onderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Uitwerking wetsvoorstel vavo en overige educatie (Kamerstuk 33 146) voor wat betreft de overige educatie.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gemeenten, educatieaanbieders (ROC’s).

Verwachte effecten van de regeling

Gemeenten:
Aanpassing van de wijze waarop het OCW-deel van het participatiebudget over gemeenten wordt verdeeld.

Educatieaanbieders:
1. ROC’s onderhandelen met gemeenten over het aantal contacturen educatie dat aan de gemeente wordt verkocht. Dit maakt het mogelijk om met minder administratieve lasten heldere afspraken te maken tussen gemeenten en ROC’s.
2. de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen leiden tot eenduidigheid en vergelijkbaarheid van de niveaubeschrijvingen Nederlandse taal en rekenen.

Studenten:
1. De omschrijving van contacturen draagt bij aan de kwaliteitsborging van de overige educatie
2. de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen dragen bij aan doorlopende leerlijnen tussen de verschillende onderwijssoorten
3. de verhoging van het examengeld van de staatsexamens NT2 tot het niveau van het examengeld van het inburgeringsexamen stimuleert dat studenten het voor hen meest passende examen kiezen.

Doel van de consultatie

Het verkrijgen van reacties uit de samenleving.
Vervolg op eerdere consultatie van de MBO Raad en de VNG.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle