Besluit basisregistratie personen

Het Besluit basisregistratie personen Besluit Brp) geeft nadere invulling aan het wetsvoorstel Basisregistratie personen, dat de Wet GBA gaat vervangen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-05-2013
Einddatum consultatie 25-06-2013
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Organisatie en beleid Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt vervangen door de Wet basisregistratie personen. Het voorstel van wet is op 16 april 2013 aanvaard door de Tweede Kamer en is nu in behandeling bij de Eerste Kamer (Kamerstukken 33 219). In het Besluit Brp worden diverse regels uit het wetsvoorstel geconcretiseerd. Zo wordt in het Besluit Brp nader bepaald welke gegevens in de Brp worden worden geregistreerd.. Daarnaast regelt het Besluit Brp per onderdeel van de basisregistratie welke organisatie voor de uitvoering verantwoordelijk is, hoe deze organisaties in de uitvoeringskosten moeten bijdragen en op welke wijze zij informatie uitwisselen ten behoeve van de bijhouding van de Brp. Aan welke overheidsorganisaties of derden gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt, op welke wijze deze verstrekking kan plaatsvinden en of de ingeschrevene zich tegen deze verstrekking kan verzetten, wordt ook in het Besluit Brp bepaald. Tot slot bevat het Besluit Brp bepalingen waarmee verdere uitwerking van de regels bij ministeriële regeling mogelijk wordt gemaakt.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Omdat iedere ingezetene (inwoner) is ingeschreven in de GBA en straks in de Brp, is bijna iedereen die in Nederland verblijft bij deze regeling betrokken. Bijzondere betrokkenheid is er voor de personen die niet of voor korte tijd in Nederland wonen en straks ook kunnen worden ingeschreven in de Brp. Daarnaast zijn alle gemeenten betrokken, alsmede de overheidsorganen en derden die gebruik maken van de gegevens uit de Brp.

Verwachte effecten van de regeling

De hoofdlijnen van de Brp zijn vastgelegd in het wetsvoorstel. In vergelijking met de Wet GBA worden er meer aspecten op het niveau van algemene maatregel van bestuur geregeld, oftewel in het Besluit Brp. Daardoor ontstaat meer flexibiliteit om te reageren op nieuwe ontwikkelingen. Ook is de systematiek van de regels vereenvoudigd. De inhoud van het Besluit BRP komt op tal van punten overigens nog steeds overeen met het huidige Besluit GBA. De wijzigingen ten opzichte van het Besluit GBA vloeien direct voort uit de vernieuwingen die in het wetsvoorstel BRP zijn opgenomen en in het Besluit BRP verder worden uitgewerkt. De effecten van het Besluit BRP op de doelgroepen zijn in het kader van het wetsvoorstel in hoofdlijnen al in beeld gebracht. Het Besluit BRP brengt hierin geen wijziging.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie worden belangstellenden geïnformeerd over het Besluit Brp en krijgt iedereen de mogelijkheid om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele ontwerpbesluit betrekken.

Meer informatie