Besluit verwerking persoonsgegevens DigiD, DigiD Machtigen, MijnOverheid en BSN-Koppelregister

Het besluit regelt welke gegevens t.b.v. DigiD, DigiD Machtigen, MijnOverheid en BSN-Koppelregister worden verwerkt door de minister van BZK, aan wie ze kunnen worden verstrekt en wat de bewaartermijnen zijn.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-09-2015
Einddatum consultatie 19-10-2015
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In dit besluit wordt nader bepaald welke persoonsgegevens ten behoeve van de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding, werking, beveiliging en betrouwbaarheid van de voorzieningen DigiD, DigiD Machtigen, MijnOverheid en BSN-Koppelregister worden verwerkt, aan wie deze worden verstrekt en hoe lang deze worden bewaard.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Afnemers, zoals de Belastingdienst, UWV, SVB, gemeenten, RDW, die gebruik maken van de voorzieningen in verband met hun dienstverlening aan de burgers.
- Burgers (en hun gemachtigden/ondersteuners) die met behulp van de voorzieningen gebruik maken van diensten van de dienstverleners.
- Private authenticatiediensten: leveranciers van private authenticatiemiddelen die door tussenkomst van het BSNK hun middelen aan burgers kunnen aanbieden voor gebruik in het publieke domein.

Verwachte effecten van de regeling

Met het wetsvoorstel elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst (wetsvoorstel EBV) wordt verplicht gebruik van de Berichtenbox ingevoerd voor berichtenverkeer met de Belastingdienst. Bij invoering van verplicht gebruik van de Berichtenbox dient de verwerking van persoonsgegevens, gelet op artikel 8, onder e, van de Wet bescherming persoonsgegevens, gebaseerd te zijn op een publiekrechtelijke taak. Deze taak is opgenomen in het eerste lid van artikel X van het wetsvoorstel EBV. Om verplicht gebruik mogelijk te maken en het fiscale deel van het wetsvoorstel uitvoerbaar te laten zijn, behelst artikel X een algemene wettelijke basis voor de voorzieningen inzake de generieke digitale infrastructuur in relatie tot burgers. De amvb op grond van het derde lid stelt regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met die taak.
Op basis van de amvb zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn om het burgerservicenummer te verwerken voor het beschikbaarstellen van een MijnOverheid-account met een Berichtenbox of het woonadres te verwerken voor het verzenden van een activeringscode in verband met het aanmaken van een DigiD-account. Op basis van de amvb kan kunnen in/via het BSNK persoonsgegevens worden verwerkt om de identiteit van burgers die publieke diensten willen afnemen wordt vastgesteld.
De verantwoordelijkheid van de minister van BZK voor voorzieningen voor elektronische authenticatie omvat tevens de zorg voor het zogeheten BSN-koppelregister (BSNK). Deze voorziening maakt het mogelijk dat burgers met private authenticatiemiddelen (bijv. een bankpas) elektronische diensten in het publieke domein afnemen. Deze voorziening is noodzakelijk in het kader van de introductie van het eID stelsel: een standaard voor online dienstverlening door overheid en bedrijfsleven (PPS constructie).
Uit de amvb vloeien geen administratieve lasten of overige kosten voort voor burgers of bedrijven of de afnemers die van de voorzieningen gebruik maken.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie worden belangstellenden geïnformeerd over het concept-besluit en krijgt iedereen de mogelijkheid hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele ontwerpbesluit betrekken.

Meer informatie