Besluit tot wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Met dit wijzigingsbesluit wordt het Besluit verplichte meldcode aangevuld met een verplichting om in de meldcode een afwegingskader op te nemen op grond waarvan professionals in staat zijn om te beoordelen of sprake is van (een vermoeden van) ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling en met een verplichting zulke gevallen bij Veilig Thuis te melden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-11-2016
Einddatum consultatie 24-11-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Jongeren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Bewerkstelligen dat (vermoedens van) ernstige gevallen van huiselijk geweld en ernstige kindermishandeling bij Veilig Thuis bekend worden opdat Veilig Thuis een veiligheidstoets kan uitvoeren, kan zorgen voor structurele beoordeling en waar nodig kan zorgen voor monitoring over een langere periode.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De beroepsgroepen die onder de werking van de Wet verplichte meldcode vallen in de sectoren: onderwijs, gezondheidszorg, jeugdhulp, kinderopvang, peuterspeelzalen, maatschappelijke ondersteuning, langdurige zorg en deelsectoren van justitie.

Verwachte effecten van de regeling

Beroepsgroepen worden geacht om een afwegingskader op te stellen aan de hand waarvan de professional kan beoordelen of sprake is van (vermoedens van) ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling. Als daarvan sprake is, dient een melding te worden gedaan bij Veilig Thuis.

Doel van de consultatie

Inwinnen van meningen over dit besluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle.

Meer informatie