Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Met bijgaand conceptbesluit wordt uitwerking gegeven aan het wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang (Kamerstukken 34597) en de afspraken die zijn gemaakt over de aanpassing van de kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-12-2016
Einddatum consultatie 09-01-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met bijgaand conceptbesluit wordt uitwerking gegeven aan het wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang en de afspraken die zijn gemaakt over de aanpassing van de kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang.
Wijzigingen in het conceptbesluit zijn onder andere:
• De pedagogische doelstelling in het wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang wordt ingevuld met concrete pedagogische doelen.
• Houders moeten in het pedagogisch beleidsplan meer aandacht geven aan ontwikkelingsgericht werken. Zij worden ook verplicht aan ieder kind een mentor toe te wijzen.
• Door de introductie van een eis aan de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers wordt een betere ondersteuning van beroepskrachten gerealiseerd.
• De eisen aan het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het minimaal aantal vaste gezichten worden aangepast.
• Het vierogenprincipe wordt breder ingebed in het veiligheidsbeleid.
Hiernaast worden met het conceptbesluit de kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gelijkgeschakeld. Gelijke kwaliteitseisen zijn van belang zodat er voor alle kinderen een gelijk kwaliteitsniveau wordt geboden.
Indien het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk op hetzelfde tijdstip in werking treedt als het wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang dan treden de bepalingen van het onderhavig conceptbesluit die zien op peuterspeelzaalwerk niet in werking. Het peuterspeelzaalwerk is dan immers omgevormd tot kinderopvang. Dit wordt geregeld doordat met het eveneens in internetconsultatie gebrachte conceptbesluit harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk de bepalingen in het conceptbesluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk die zien op peuterspeelzaalwerk worden geschrapt.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Kinderen die opgevangen worden in een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvanginstelling of peuterspeelzaal.
• Ouders van wie kinderen naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvanginstelling of peuterspeelzaal gaan.
• Houders van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen of buitenschoolse opvanginstellingen.
• Werknemers in een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvanginstelling.
• Gemeenten.
• Toezichthouders in de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk.

Verwachte effecten van de regeling

Als gevolg van het conceptbesluit zullen houders van kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen hun bedrijfsvoering aanpassen zodat deze in lijn is met de nieuwe kwaliteitseisen.
Het beoogd effect van het conceptbesluit is allereerst een kwaliteitsverhoging door bovengenoemde kwaliteitsverhogende maatregelen. De bovengenoemde maatregelen moeten leiden tot het verbeteren van de aandacht voor de ontwikkeling van het kind, een betere ondersteuning van beroepskrachten en een personeelsinzet die beter past bij de behoeften van kinderen in verschillende ontwikkelingsfasen. Houders van kinderopvanginstellingen en peuterspeelzalen krijgen meer ruimte bij de toepassing van een aantal kwaliteitseisen, onder meer op het gebied van risico-inventarisaties.
Door het opnemen van concrete pedagogische doelen wordt de kwaliteit versterkt en wordt het toezicht daarop en het gesprek tussen de toezichthouder en de houder van de kinderopvangorganisatie over de geboden kwaliteit ter plekke vergemakkelijkt.
Het tweede beoogde effect van het conceptbesluit is dat de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen, wat de samenwerking tussen kindercentra en peuterspeelzalen vergemakkelijkt.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over het voorgestelde besluit;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het voorgestelde besluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt reageren op alle onderdelen.

Meer informatie