Besluit elektriciteit en gas

In deze Amvb wordt een aantal onderdelen uitgewerkt op basis van het wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet in het kader van de wetgevingsagenda STROOM. Dit besluit moderniseert en bundelt de regelgeving die in of onder de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet tot stand is gebracht. Verder worden enkele nieuwe onderdelen uitgewerkt: investeringsplannen voor systemen, schadevergoeding bij wind op zee en de redundantie van een transmissiesysteem voor elektriciteit.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-02-2015
Einddatum consultatie 23-03-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen Overige economische sectoren Netwerken Markttoezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit conceptbesluit maakt onderdeel uit van de wetgevingsagenda STROOM. Doel van de wetgevingsagenda STROOM is te komen tot wetgeving die duidelijker en eenvoudiger is, met minder regeldruk voor bedrijven en minder lasten voor de overheid. Wetgeving die bovendien op inzichtelijke wijze is geënt op de Europese wetgeving, die een concurrerende economie faciliteert en die de transitie naar een duurzame energiehuishouding optimaal ondersteunt. Dit vindt in dit conceptbesluit plaats door de regelgeving die onder de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet tot stand is gebracht te stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren en enkele nieuwe onderwerpen nader uit te werken. Ook bevat dit besluit enkele onderdelen waarvan niet langer wordt beoogd deze op het niveau van wet te regelen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Afnemers van elektriciteit en gas, producenten, leveranciers, onafhankelijke dienstaanbieders, netbeheerders en andere partijen in de energiesector.

Verwachte effecten van de regeling

Met dit conceptbesluit wordt beoogd de regelgeving te verhelderen en de regeldruk voor het bedrijfsleven en de lasten voor de overheid te beperken.

Doel van de consultatie

Het ministerie van Economische Zaken wil in een vroegtijdig stadium alle belangstellenden de gelegenheid geven om te reageren op dit concept van het besluit. Om de reacties op deze internetconsultatie zo goed mogelijk te betrekken bij de nadere vormgeving van het concept besluit wordt dit concept in de vorm van een 'werkversie' aan u voorgelegd. Dit betekent dat tijdens deze consultatie aan het concept wordt verder gewerkt, met name aan zaken zoals toelichting, formulering en verwijzingen. Ook wordt bezien of nadere aanpassingen van andere regelgeving naar aanleiding van dit besluit noodzakelijk is.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Partijen worden uitgenodigd om inhoudelijk te reageren op hoofdstukken 1, 4, 5 (zie toelichting hieronder) en 6 en de toelichting daarbij.

Een deel van het concept besluit betreft beleidsneutrale omzetting van bepalingen uit de regelgeving die onder de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet tot stand is gebracht. Hierbij is zo veel mogelijk de indeling gevolgd die ook in het wetsvoorstel is aangehouden. Dit betreft in het concept de hoofdstukken 2, 3 en 7 t/m 10. Suggesties om in deze onderdelen beleidsinhoudelijke wijzigingen aan te brengen worden in dit stadium niet meegenomen. Uiteraard kunnen wel opmerkingen worden gemaakt over de wijze waarop de omzetting is gedaan.

Van hoofdstuk 5 zijn de onderdelen congestiemanagement voor elektriciteit, op afstand uitleesbare meetinrichtingen en de experimenteerruimte recent tot stand gekomen of gewijzigd. Om die reden zijn deze onderdelen inhoudelijk ongewijzigd overgenomen in dit besluit. In beginsel is het, gelet op het feit dat de onderwerpen recentelijk zijn geconsulteerd, niet zinvol inhoudelijke opmerkingen te maken ten aanzien van deze onderwerpen.

Meer informatie