Besluit breed moratorium

Met de introductie van dit zogeheten ‘breed moratorium’ wil de regering de schuldhulpverlening een instrument geven daar waar de inzet van incassomaatregelen de inzet van de schuldhulpverlening te niet doet dan wel in hoge mate frustreert. De met het moratorium te realiseren tijdelijke afkoelingsperiode moet de schuldenaar en schuldhulpverlener de noodzakelijke rust geven om in samenspraak met de schuldeisers de nodige stappen te kunnen zetten om tot een stabiele financiële situatie te komen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-05-2016
Einddatum consultatie 04-07-2016
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het breed moratorium strekt ertoe om onder bepaalde voorwaarden binnen de schuldhulpverlening een incassopauze mogelijk te maken. Het gaat dan om situaties waarin door de wijze van incasso van een of meer schuldeisers de financiële situatie van de schuldenaar herhaaldelijk wordt gedestabiliseerd, terwijl andere instrumenten onvoldoende soelaas bieden om toch tot een effectieve schuldhulpverlening te komen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De doelgroep die onder de reikwijdte van het voorstel valt, bestaat uit personen die niet langer kunnen voortgaan met het voldoen aan hun financiële verplichtingen of daar al mee gestopt zijn, het college van Burgemeester en Wethouders als aanvrager van een moratorium en de verschillende schuldeisers die bij afkondiging van een breed moratorium voor maximaal 6 maanden gehouden zijn zich van incasso handelingen te onthouden en lopende incasso’s op te schorten.

Verwachte effecten van de regeling

Het voorstel dient ertoe de schuldhulpverlening een instrument te geven daar waar de wijze van incasso van een of meer schuldeisers een effectieve schuldhulpverlening onmogelijk maakt. De incassopauze biedt hulpverlener en schuldeisers de mogelijkheid een juist beeld te krijgen van de afbetalingsmogelijkheden van de schuldenaar en op basis daarvan tot reële afbetalingsafspraken te komen.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de verschillende betrokken partijen over het voorgestelde voorstel;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het voorgestelde voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt op alle onderdelen van dit conceptbesluit reageren.