Beleidsvisie gegevensdeling en privacy in het sociaal domein

De visie gaat over hoe om te gaan met het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de decentralisaties naar gemeenten. Wanneer mensen zich melden bij een gemeentelijk loket worden er persoonsgegevens opgevraagd. Rechtstreeks of via digitale bestanden. Ook kunnen er gegevens gedeeld worden met instellingen waar gemeenten mee samenwerken. Dat roept vragen op over de mogelijkheden om gegevens te verwerken binnen de wettelijke kaders en zorgen of er niet te veel gegevens gedeeld worden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-03-2014
Einddatum consultatie 02-04-2014
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Gemeenten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De visie bevat een aantal uitgangspunten of kernpunten die richting moeten geven aan de nieuwe praktijk die ontstaat bij de decentralisaties.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De visie betreft in de eerste plaats de burgers waarvan gegevens verwerkt worden. In de tweede plaats de gemeenteambtenaren die tot taak hebben die gegevens te verwerken en in de derde plaats de samenwerkingspartners van gemeenten die in het kader van de nieuwe taken gegevens met gemeenten delen. Tenslotte betreft het ook het management en het bestuur dat afspraken moet maken met verschillende partijen over samenwerking en het delen van gegevens in het sociaal domein.

Verwachte effecten van de regeling

Meer helderheid voor mensen die te maken hebben of krijgen met gegevensverwerking vanuit hun werk, of vanuit hun positie als burger die om ondersteuning vraagt of krijgt van de gemeente.

Doel van de consultatie

Een beeld krijgen of de uitgangspunten die in de visie verwoord zijn een werkbaar kader bieden voor de komende tijd.
Naast deze internetconsultatie worden een aantal partijen op landelijk niveau benaderd met dezelfde vragen zoals GGZ Nederland, Reclassering Nederland, AEdes, Politie, Jeugdzorg Nederland, Divosa, IZO platform, UWV, SVB.
Wanneer uw organisatie hier niet bij staat, maar wel betrokken is, wordt u van harte uitgenodigd hier te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De hele visie.

Meer informatie

  • beleidsvisie zorgvuldige gegevensuitwisseling over sectoren heen in het kader van de decentralisatie