Besluit bekostiging financieel toezicht 2013

Het besluit bevat nadere regels voor de bekostiging van het toezicht op de financiële markten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-04-2012
Einddatum consultatie 11-05-2012
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het besluit vervangt een aantal besluiten en regelingen waarin de bekostiging van het toezicht op de financiële markten thans nader is uitgewerkt. Deze vervanging is nodig met het oog op de inwerkingtreding van de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft). Met de Wbft worden alle bepalingen over het financieel beheer bij de toezichthouders op de financiële markten, die tot dan toe waren vastgelegd in afzonderlijke financiële toezichtwetten, ondergebracht in één wet. Bijgevolg komen de voor de bekostiging relevante onderdelen van de lagere regelgeving te vervallen. Daarvoor in de plaats komen het voorliggende besluit en de ministeriële regeling, bedoeld in het artikel 13, zesde lid van de Wbft.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ondernemingen en personen die onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of De Nederlandsche Bank (DNB).

Verwachte effecten van de regeling

De Wbft bevat regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële markten (Kamerstuk 33 057, nr. 2). De effecten van die regels zijn beschreven in de bij de Wbft behorende memorie van toelichting (Kamerstuk 33 057, nr. 3). Het Besluit bekostiging financieel toezicht leidt niet tot additionele effecten.

Doel van de consultatie

Het Besluit bekostiging financieel toezicht gaat nader in op de wijze waarop de hoogte van een jaarlijks door de toezichthouder in rekening te brengen bedrag wordt bepaald. Tevens voorziet het Besluit in situaties waarin een oorspronkelijk onder toezicht staande persoon niet langer deel uitmaakt van een toezichtcategorie zoals vastgelegd in bijlage II van de Wbft. Vanwege het technische karakter van het Besluit worden de doelgroepen in de gelegenheid gesteld om hier vanuit hun praktijkervaring op te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Met inachtneming van de bepalingen die zijn vastgelegd in de Wbft kunnen de doelgroepen op alle onderdelen van het Besluit bekostiging financieel toezicht reageren.