Wet Basisregistratie ondergrond

Dit wetsvoorstel regelt de instelling van de basisregistratie ondergrond (BRO). De basisregistratie ondergrond maakt deel uit van een stelsel van basisregistraties dat de overheid in staat stelt veelgebruikte gegevens efficiënter te beheren en te delen. De basisregistratie ondergrond zal informatie bevatten over de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond, over infrastructuur die zich in de ondergrond bevindt en over gebruiksrechten in relatie tot de ondergrond.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-07-2011
Einddatum consultatie 16-09-2011
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Bodem

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De overheid verzamelt een grote hoeveelheid gegevens over de ondergrond. Met de basisregistratie ondergrond beoogt de overheid de informatievoorziening over de ondergrond sterk te verbeteren door die gegevens te standaardiseren en aan zowel de overheid als aan andere partijen ter beschikking te stellen. Ondergrondgegevens die in de basisregistratie ondergrond zijn opgenomen, zijn voor iedereen beschikbaar voor hergebruik. Overheden zijn verplicht om de informatie in de basisregistratie ondergrond te gebruiken, wanneer zij gegevens over de ondergrond nodig hebben.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle partijen die gegevens over de bodem en de ondergrond genereren, ontvangen of gebruiken.

Verwachte effecten van de regeling

Met de instelling van de basisregistratie ondergrond ontstaat een eenduidige bron van basisinformatie over de Nederlandse ondergrond. Zowel publieke als private gebruikers kunnen via het internet op eenvoudige wijze en kosteloos de voor hen relevante informatie uit de basisregistratie ondergrond halen. De kosten voor informatievoorziening over de ondergrond zullen hiermee afnemen.

Doel van de consultatie

Geïnteresseerden in de basisregistratie ondergrond te informeren over het wetsvoorstel en hen in de gelegenheid te stellen hierover opmerkingen te maken.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt een reactie geven op het gehele wetsvoorstel en op de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel.