Besluit basisregistratie ondergrond

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt het Besluit basisregistratie ondergrond voor. Dit besluit is de eerste tranche van de benodigde regelgeving waarmee uitvoering wordt gegeven aan de Wet basisregistratie ondergrond. Deze wet is op 30 september 2015 door de Koning bekrachtigd en voorziet in de oprichting van de basisregistratie ondergrond. De wet kan in werking treden als de regelgeving, waarin uitvoering wordt gegeven aan de wet, gereed is.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-02-2017
Einddatum consultatie 27-03-2017
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Ruimtelijke ordening

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Via de Wet basisregistratie ondergrond beoogt de overheid de informatievoorziening over de ondergrond sterk te verbeteren door die gegevens te standaardiseren en aan zowel de overheid als aan andere partijen ter beschikking te stellen. De basisregistratie ondergrond zal uiteindelijk informatie bevatten over de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond. Ondergrondgegevens die in de basisregistratie ondergrond zijn opgenomen, zijn voor iedereen beschikbaar voor hergebruik. Overheden zijn verplicht om de informatie in de basisregistratie ondergrond te gebruiken, wanneer zij gegevens over de ondergrond nodig hebben. Daarnaast is het niet nodig om gegevens aan bestuursorganen te leveren als die reeds in de basisregistratie zijn opgenomen.

In de Wet basisregistratie ondergrond is geregeld dat bestuursorganen (bronhouders genaamd) verplicht brondocumenten over bepaalde registratieobjecten moeten aanleveren voor inschrijving in de basisregistratie ondergrond. Dit besluit voorziet in de aanwijzing van de brondocumenten die in het kader van de eerste tranche door bronhouders aangeleverd dienen te worden. Het betreft brondocumenten met betrekking tot de registratieobjecten:
• geotechnisch sondeeronderzoek;
• bodemonderzoek (specifiek bodemkundig boormonsterprofiel);
• grondwatermonitoringput;
• mijnbouwwetvergunning.

Ook worden in dit besluit bepalingen vastgesteld die betrekking hebben op de inrichting van de basisregistratie ondergrond. Het gaat dan bijvoorbeeld over de opname en verwerking van gegevens (inclusief verplichte aanvullende gegevens).

Tenslotte zijn in dit Besluit uitzonderingen op de meldplicht opgenomen voor:
• het Centraal Bureau voor de Statistiek;
• bestuursorganen die feiten constateren waarvoor een melding niet zinvol zou zijn, omdat geen nieuwe meting mogelijk of nodig is;
• bestuursorganen belast met onderzoek naar strafbare of belastbare feiten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Dit besluit raakt direct:
• Alle bestuursorganen die gegevens over de bodem en de ondergrond (laten) inwinnen en gebruiken, zoals:
o Gemeenten
o Provincies
o Waterschappen
o Ministers/ministeries
o Zelfstandige bestuursorganen;
• Alle partijen die voor deze bestuursorganen de gegevens over de bodem en de ondergrond (helpen) genereren of verzamelen, zoals:
o Sondeerbedrijven
o Ingenieursbureaus
o Bouwbedrijven
o Softwareleveranciers
o Drinkwaterbedrijven.

Publieke en private gebruikers van ondergrondgegevens kunnen via het internet op eenvoudige wijze en kosteloos de voor hen relevante informatie uit de basisregistratie ondergrond halen. Een ieder die ondergrondgegevens nodig heeft of graag wil inzien, wordt dus ook door dit besluit geraakt.

In volgende tranches komen andere resultaten van het bodemonderzoek aan de orde. Wensen ten aanzien van de vastlegging van niet-bodemkundige booronderzoeken kunnen via bro.pleio.nl kenbaar worden gemaakt.

Voor de laatste stand van zaken en details over de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO) en de registratieobjecten wordt verwezen naar de bro.pleio.nl.

Verwachte effecten van de regeling

Een basisregistratie fungeert voor bestuursorganen als unieke bron van essentiële gegevens. Door deze gegevens eenmalig vast te leggen en te hergebruiken, bespaart de overheid burgers en bedrijven administratieve lasten. Intern behaalt de overheid met basisregistraties kostenbesparingen en efficiëntiewinsten. Doordat bestuursorganen over dezelfde objecten dezelfde, betrouwbare, algemene gegevens gebruiken, zal tevens de kwaliteit van de informatiehuishouding van de overheid toenemen. Dit zal zich vertalen in een betere dienstverlening, in beter beleid en toezicht en handhaving.

De verdeling van de investerings- en structurele kosten en de daar tegenoverstaande baten tussen de verschillende overheden is in de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), die voor de Wet basisregistratie ondergrond is opgesteld, onderzocht. In aanvulling op de MKBA wordt op dit moment door een onderzoeksbureau ook een analyse uitgevoerd naar de gevolgen voor het bedrijfsleven. Daarbij wordt ook gebruikgemaakt van de catalogus met de beschrijving van de specifieke gegevens die worden geregistreerd, om een zeer concreet beeld te krijgen van de gevolgen.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie worden belangstellenden geïnformeerd over het Besluit basisregistratie ondergrond en krijgt iedereen de mogelijkheid om hierop te reageren.

De organisaties die deel uit maken van het Strategisch Beraad worden parallel geconsulteerd, daaronder vallen in ieder geval VNG, IPO, UvW en Bouwend Nederland.

De basisregistratie ondergrond zal op termijn 28 registratieobjecten gaan omvatten. Deze worden gefaseerd (in tranches) geïmplementeerd door opneming in het voorliggende Besluit basisregistratie ondergrond. Bij elke volgende tranche registratieobjecten zal het aldus aangepaste Besluit basisregistratie ondergrond opnieuw ter consultatie worden voorgelegd.

Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal van 2017 een ministeriële regeling basisregistratie ondergrond middels internetconsultatie voorgelegd.

Doelstelling is om alle regelgeving in 2017 gereed te hebben.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele ontwerpbesluit en de nota van toelichting betrekken. Voor lezers die nieuw zijn in de materie wordt aangeraden eerst de nota van toelichting te lezen.

Meer informatie