Besluit Basishulpverlening

De consultatie betreft het besluit basishulpverlening.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-10-2010
Einddatum consultatie 05-11-2010
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van basishulpverlening is om mensen te helpen bij brand en andere noodsituaties door snelle ontruiming en door verlening van eerste hulp in de periode voordat de politie, de brandweer en ambulancepersoneel arriveren. Met deze conceptregeling wordt bereikt dat de organisatie van basishulpverlening beter wordt vastgelegd. Ook wordt duidelijk en transparant vastgelegd wie in welke situatie verantwoordelijk is voor de basishulpverlening en wat er van hem of haar verwacht wordt. De regeling omvat ter ondersteuning een handreiking voor degenen die basishulpverlening moeten organiseren.

In het verleden hebben zich incidenten voorgedaan, waarbij de hulpverlening niet goed was georganiseerd en waarbij de verantwoordelijkheidsverdeling niet helder was. Bij de analyse van die incidenten blijkt dat een goede basishulpverlening veel problemen had kunnen voorkomen. Daarom is besloten tot een regeling voor alle situaties waarin een snelle hulpverlening in noodsituaties buiten de privésfeer geboden is. Voor degenen die basishulpverlening moeten organiseren is een handreiking opgesteld. Die handreiking helpt hen na te gaan welke maatregelen nodig zijn in een bepaalde situatie. Zo is het bijvoorbeeld van belang of het gaat om mensen die minder zelfredzaam zijn en of er bijvoorbeeld sprake is van grote groepen mensen.

De ministeries van SZW, VROM en BZK hebben een voorstel voor een Besluit basishulpverlening (afgekort als BHV) gemaakt. In het besluit wordt bepaald wie verantwoordelijk is voor de organisatie van de basishulp en wat deze verantwoordelijke moet doen. Daarnaast verplicht het besluit tot samenwerking wanneer meerdere verantwoordelijke partijen op een locatie aanwezig zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, bedrijven, organisaties/instellingen, overheden.

Verwachte effecten van de regeling

Als mensen minder zelfredzaam zijn of in grote groepen bijeen zijn, moet het duidelijk zijn wie aan deze mensen hulp biedt als zich een noodsituatie voordoet. Het besluit draagt ertoe bij dat personen, organisaties en bedrijven zich -door de verplichting tot het organiseren van basishulpverlening- bewust worden van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de veiligheid van aanwezige personen, en dat zij daarvoor de passende maatregelen nemen. Daarnaast verplicht het tot samenwerking wanneer meerdere verantwoordelijke partijen op een locatie aanwezig zijn.

Doel van de consultatie

Belanghebbenden en belangstellenden de gelegenheid bieden om inhoudelijk te reageren op het voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van het besluit kan worden gereageerd.

Meer informatie

  • Bepalingsmethode basishulpverlening