bacterievuur_meidoorn

Inwinnen zienswijzen ten aanzien van voorgenomen wijziging van het Besluit bestrijding bacterievuur 1983 en de Beschikking bestrijding bacterievuur 1984 in verband met vervanging van een gebied van bijzondere landschappelijke waarde door een bij ministeriële regeling aan te wijzen gebied waarin de meidoorn een landschappelijk bepaalde rol speelt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-05-2014
Einddatum consultatie 03-06-2014
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Planten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met de voorgenomen wijzigingsregelgeving wordt in het Besluit bestrijding bacterievuur 1983 de begripsbepaling van een gebied van bijzondere landschappelijke waarde vervangen door een door de minister bij ministeriële regeling aangewezen gebied waarin de meidoorn een landschappelijk bepalende rol speelt. In een dergelijk door de minister aangewezen gebied kan de minister vrijstelling verlenen van het opplant-, bewaar- en vervoersverbod van bepaalde voor bacterievuur gevoelige planten. Dit biedt de mogelijkheid om recht te doen aan die gebieden waarin de meidoorn een onmisbaar element vormt in het landschap, terwijl de expliciete gebiedsaanwijzing de boomkwekerijsector in de gelegenheid stelt om hier rekening mee te houden bij de keuze van percelen voor de aanplant van voor bacterievuur gevoelige gewassen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle gebruiksgerechtigden van meidoorns in gebieden van bijzondere landschappelijke waarde waar officieel actieve opsporing van bacterievuur plaatsvindt (bufferzones bacterievuur) voor zo ver deze meidoorns (nog) niet zijn aangewezen door de Minister en alle bedrijfsmatige telers in deze bufferzones voor wie de afzet van waardplanten van bacterievuur naar beschermde gebieden en derde landen van belang is

Verwachte effecten van de regeling

De voorgenomen wijzigingsregelgeving leidt niet tot een wijziging van de regeldruk. Door in het Besluit bestrijding bacterievuur 1983 de omschrijving van een “gebied van bijzondere landschappelijke waarde” te vervangen door “een door de minister bij ministeriële regeling aangewezen gebied waarin de meidoorn een landschappelijk bepalende rol speelt” wordt eenduidig aangegeven voor welke gebieden de minister vrijstelling kan verlenen van het opplant-, bewaar- en vervoersverbod van bepaalde voor bacterievuur gevoelige planten. De verplichtingen en beperkingen die voor deze gebieden gelden blijven ongewijzigd.

Doel van de consultatie

Belanghebbenden de mogelijkheid bieden om te reageren op de voorgenomen wijzigingen van het Besluit bestrijding bacterievuur 1983 en de Beschikking bestrijding bacterievuur 1984 en toetsen of er draagvlak is voor de genoemde wijzigingsvoorstellen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van de voorgenomen wijzigingen van het Besluit bestrijding bacterievuur 1983 en de Beschikking bestrijding bacterievuur 1984.

Meer informatie