Tijdelijke experimentenwet assistentie bij het stemmen

Reactie

Naam Ieder(in) (Marijke Hempenius)
Plaats Utrecht
Datum 30 augustus 2021

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting of op delen daarvan.
Geachte lezer,

Het experiment met assistentie bij het stemmen vergroot de toegankelijkheid van het verkiezingsproces voor een diverse groep mensen. Zeker ook voor de ruim 2,5 miljoen mensen die laaggeletterd, analfabeet, anderstalig zijn of een cognitieve beperking hebben. De wet die nu voorligt maakt hulp in het stemhokje voor een bredere groep mogelijk. Dat ondersteunen wij van harte. Graag geven wij u voor de uitwerking van de wet en het toegankelijker maken van het stemproces een aantal aandachtpunten mee.

Ondersteuning naar keuze

In de huidige wet kunnen mensen met een fysieke beperking assistentie naar keuze in het stemhokje krijgen. Maak het ook mogelijk voor mensen die dat om een andere reden willen.

Maak de periode van de experimenten korter en breidt aantal gemeenten uit

Wij stellen voor de periode van het experiment in te korten tot twee verkiezingen en het aantal gemeenten dat wordt betrokken uit te breiden naar een representatief aantal, met zowel grote en kleine gemeenten.

Zorg dat in ieder stembureau een gastvrouw(M/V/X) beschikbaar is

Wij adviseren dat in ieder stemlokaal algemene ondersteuning en hulp geboden wordt en dat hiervoor een extra persoon wordt ingezet.

Begrijpelijke en toegankelijke informatie

Wij vinden het belangrijk dat bij inwerkingtreding van de experimenteerwet de informatie over de verkiezingen en de mogelijkheden rond ondersteuning op een overzichtelijke en toegankelijke manier worden gecommuniceerd.


Handhaaf begeleiding naar keuze voor mensen met een fysieke beperking in alle stembureaus

We vinden het belangrijk dat de bestaande ondersteuning om een begeleider naar keuze mee te nemen voor deze mensen in elk stembureau gehandhaafd blijft.

Monitor en leer

Monitor de toegankelijkheid van het stemproces en betrek hierbij de ervaringen die mensen hebben met de ondersteuning. Wij leveren graag een actieve bijdrage bij de uitvoering door onze kennis actief te delen en toe te passen.

De volledige brief met daarin de namen van betrokken organisaties is als bijlage toegevoegd.

Met vriendelijke groet,

Marijke Hempenius
Programmamanager Wonen en Leven
Ieder(in)

Bijlage