Wijziging Besluit Erfgoedwet archeologie

Uit de Erfgoedwet (art. 5.1) volgt dat eenieder die een archeologische opgraving wil doen over een certificaat moet beschikken. In het Besluit Erfgoedwet archeologie (BEa) zijn vier uitzonderingen hierop neergelegd. Dit wijzigingsbesluit voegt daar drie uitzonderingen aan toe. Hierdoor is tevens aanpassing van een van de vier bestaande uitzonderingen gewenst.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-12-2021
Einddatum consultatie 01-02-2022
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Cultuur

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Verenigingen voor vrijwilligers in de archeologie, archeologische bedrijven en diensten, Stafofficier vliegtuigbergingen, Explosieven Opruimingsdienst en de Bergings- en Identificatiedienst.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de aanpassingen in het Besluit Erfgoedwet archeologie wordt beoogd om
a) het mogelijk te maken dat sportduikers, als vrijwilligers in de onderwaterarcheologie, een bijdrage leveren aan de archeologische monumentenzorg en om zo het draagvlak onder hen voor een zorgvuldige en respectvolle omgang met het cultureel erfgoed onder water te vergroten;
b) het mogelijk te maken dat ook nieuwe organisaties kunnen toetreden tot het archeologisch bestel, waarmee bijgedragen wordt aan een goede werking van het certificeringsstelsel in de archeologie, conform de Europese Dienstenrichtlijn;
c) de opgravingen die onder verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie worden uitgevoerd te voorzien van een adequate juridische basis in het stelsel van de Erfgoedwet;
d) het huidige vrijstellingsregime voor verenigingen voor vrijwilligers in de archeologie buiten gemeentelijk ingedeeld gebied in lijn te brengen met de nieuwe uitzondering onder a).

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op het hele voorliggende besluit.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Besluit Erfgoedwet archeologie

Bron: wetten.overheid.nl

Regeling Erfgoedwet

Bron: wetten.overheid.nl