Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de aanpassing van de bouwprocesbepalingen

Op grond van de Arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor het gezond en veilig werken door zijn werknemers en dient hij een beleid te voeren dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Een opdrachtgever van werk heeft ook invloed op de mogelijkheden om gezond en veilig te werken. Met dit besluit worden de bouwprocesbepalingen voor opdrachtgevers scherper geformuleerd, hetgeen de handhaving verbeterd.”

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-07-2016
Einddatum consultatie 04-08-2016
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Arbeidsomstandigheden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De bouwprocesbepalingen zijn gebaseerd op richtlijn nr. 92/57/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (achtste bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/ EEG)(PbEG L 1989, 245). Aanleiding voor deze richtlijn zijn de bijzonder grote risico’s voor gezond en veilig werken op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. De richtlijn wijst daarbij op de gevolgen van inadequate bouwkundige of organisatorische keuzen, een slechte planning en een gebrek aan coördinatie, met name door de gelijktijdige of achtereenvolgende aanwezigheid van verschillende ondernemingen op dezelfde bouwplaatsen. Ook wijst de richtlijn op de noodzaak de coördinatie al te verbeteren vanaf het uitwerken van het ontwerp. De bouwprocesbepalingen richten zich op de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de coördinatie en samenwerking bij dit soort risico’s. De bepalingen laten onverlet dat iedere werkgever volledig verantwoordelijk blijft voor het veilig en gezond werken van de eigen werknemers.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Opdrachtgevers, aannemers, bouwbedrijven en Inspectie SZW.

Verwachte effecten van de regeling

De wijziging van de bouwprocesbepalingen in het Arbobesluit dient er toe te leiden dat opdrachtgevers invulling geven aan hun verantwoordelijkheid om gezond en veilig te kunnen werken in alle fases van een opdracht (van ontwerp tot oplevering).

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1) Het informeren van de verschillende betrokken partijen over de wijziging van de bouwprocesbepalingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit;
2) Het verzamelen van reacties over de inhoud van het voorgestelde voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt op alle onderdelen van dit conceptbesluit reageren.