Wet invoering reële ambitieovereenkomst

De consutatie betreft het voorontwerp van wet en de oplegbrief.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-07-2013
Einddatum consultatie 06-09-2013
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit voorontwerp van wet maakt de invoering van een nieuw, reëel pensioencontract mogelijk, waarbij schokken op financiële markten en wijzigingen in de levensverwachting onvoorwaardelijk doch geleidelijk in de aanspraken kunnen doorwerken. Hiervoor worden automatische aanpassingsmechanismes toegepast. In het licht van de invoering van een nieuw pensioencontract wordt ook mogelijk gemaakt om reeds opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten onder te brengen bij een nieuw contract, ook wel aangeduid als het invaren van bestaande rechten. Daarnaast wordt voor het bestaande, nominale pensioencontract het financieel toetsingskader verbeterd. Voor deze contracten blijven de herstelplansystematiek en de zekerheidsmaatstaf van 97,5% leidend.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het voorontwerp van wet leidt tot een aanpassing van de toezichtregels voor pensioenfondsen die een nominaal pensioencontract uitvoeren en geeft pensioenfondsen de mogelijkheid om een nieuw, reëel pensioencontract uit te voeren. Dit heeft gevolgen voor alle deelnemers van pensioenfondsen die deze pensioencontracten uitvoeren.

Verwachte effecten van de regeling

De aanpassing van het financieel toetsingskader leidt tot een toekomstbestendiger pensioenstelsel. In het huidige nominale contract kan de zekerheidsmaatstaf van 97,5% beter worden waargemaakt. Door de introductie van een nieuwe reëel contract wordt mogelijk gemaakt dat de risico’s die nu eenmaal inherent zijn aan een (betaalbaar) geïndexeerd pensioen, op een evenwichtige wijze kunnen worden verwerkt en wordt voorkomen dat een voortdurende en automatische stijging van de kosten van pensioenen leidt tot een steeds verder stijgende pensioenpremie.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wordt de samenleving geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om te reageren. Daarbij wordt ook aandacht gevraagd voor de in de oplegbrief aan de Tweede Kamer (zie bij meer informatie) beschreven mogelijke aanvulling op het voorontwerp van wet. Deze aanvulling behelst dat de spreidingsmethodiek voor financiële schokken van het nieuwe, reële contract ook bij het bestaande nominale contract wordt toegepast.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het voorontwerp van wet en de bijbehorende oplegbrief aan de Tweede Kamer.

Meer informatie