Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt het instrumentarium voor de afwikkeling van verzekeraars herzien. Voorts voorziet het voorstel in een aanpassing van de regeling voor het faillissement van een verzekeraar.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-07-2016
Einddatum consultatie 28-08-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel voorziet in instrumenten en bevoegdheden om verzekeraars zo nodig op een ordentelijke wijze te kunnen afwikkelen om zo de belangen van polishouders bij de verzekeraar maximaal te waarborgen. Voorts voorziet het voorstel in de mogelijkheid om, in geval van het faillissement van een verzekeraar, nog voor de verificatievergadering te kunnen overgaan tot het verstrekken van een voorschot op de uitkering uit de boedel om ook in deze situatie de belangen van polishouders te waarborgen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

marktpartijen, toezichthouders en verzekerden.

Verwachte effecten van de regeling

Zie voor een beschrijving van de effecten van de regeling de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie worden belanghebbenden geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen en wordt eenieder de mogelijkheid geboden daarop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties kunnen betrekking hebben op alle onderdelen van het voorstel en de toelichting