Wijziging Regeling afsluitbeleid drinkwater kleinverbruikers

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt een wijziging voor van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater. In internationale verdragen is de laatste jaren steeds meer aandacht voor het recht op toegang tot drinkwater. Vanuit die optiek is de regeling opnieuw bekeken. Dit heeft geleid tot een voorstel tot wijziging van deze regeling.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-05-2017
Einddatum consultatie 25-06-2017
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Voeding

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater schrijft voor welke stappen drinkwaterbedrijven moeten volgen, voordat kleinverbruikers mogen worden afgesloten van drinkwater. Afsluiting is bijvoorbeeld aan de orde wanneer huishoudens de drinkwaterrekening niet betalen.

De minister van Infrastructuur en Milieu wil de regeling zodanig aanpassen dat een kleinverbruiker na afsluiting , gedurende een bepaalde periode, kan beschikken over voldoende drinkwater. Het drinkwaterbedrijf moet de kleinverbruiker voortaan in de gelegenheid stellen om, voorafgaand aan een afsluiting, bewaarmiddelen (zoals waterzakken) te verkrijgen en te vullen. Zo kan de kleinverbruiker na afsluiting in de eerste levensbehoefte voorzien gedurende een periode die redelijk wordt geacht om herstel van de aansluiting te bewerkstelligen of te zoeken naar een alternatief.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Drinkwaterbedrijven en kleinverbruikers van drinkwater worden geraakt door deze regeling.

Verwachte effecten van de regeling

De regeling maakt het mogelijk dat kleinverbruikers na afsluiting de beschikking hebben over een voorraad drinkwater. Hierdoor blijven de kleinverbruiker en diens huisgenoten niet geheel verstoken van water.

Op verzoek van kleinverbruikers moeten drinkwaterbedrijven, bij de voorgenomen beëindiging van drinkwater, deze kleinverbruikers voorzien van bewaarmiddelen. Dit kunnen bijvoorbeeld waterzakken zijn. Hierdoor kan de kleinverbruiker een (gelimiteerde) voorraad drinkwater aanleggen.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de ontwerpwijziging van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen een reactie geven op de voorgestelde wijziging en bijbehorende toelichting. Uw reactie kunt u van 29 mei tot en met 25 juni indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bekijkt uw opmerkingen zorgvuldig en gaat na of de regeling op basis daarvan moet worden gewijzigd.

Meer informatie