Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

Wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-07-2015
Einddatum consultatie 10-08-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit wetsvoorstel bevat maatregelen ter versterking van de governance van accountantsorganisaties en ter verbetering van de kwaliteit van de wettelijke controles. Het wetsvoorstel voorziet ook in een aantal nieuwe bevoegdheden voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De belangrijkste onderdelen van het wetsvoorstel zijn:
• accountantsorganisaties met een OOB-vergunning worden verplicht om een stelsel van onafhankelijk intern toezicht in te stellen. Als onderdeel van dit stelsel dienen accountantsorganisaties over een toezichthoudend orgaan te beschikken;
• er komt een geschiktheidstoets voor dagelijks beleidsbepalers, bestuurders van het netwerkonderdeel van de accountantsorganisatie waar het beleid overwegend wordt bepaald en de personen die belast zijn met het interne toezicht;
• de bevoegdheid van het bestuur van een controlecliënt om de opdracht voor de wettelijke controle te verlenen aan de accountant wordt geschrapt;
• de AFM krijgt de bevoegdheid om de resultaten van een toetsing van een controledossier te delen met het auditcomité of een orgaan met gelijksoortige taken van de betreffende controlecliënt, of bij het ontbreken van een dergelijk orgaan met de algemene vergadering van aandeelhouders;
• de verplichting van de externe accountant en de accountantsorganisatie om herstelmaatregelen te treffen bij tekortkomingen in wettelijke controles, wordt wettelijk verankerd;
• de verjaringstermijn voor het instellen van klachten bij de accountantskamer wordt aangepast.

De belangrijkste wijzigingen worden in de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en de Wet tuchtrechtspraak accountants verwerkt. De regels met betrekking tot het stelsel van intern toezicht worden nader uitgewerkt in het Besluit toezicht accountantsorganisaties. Een concept tot wijziging van dit besluit zal op een later tijdstip ter consultatie worden voorgelegd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Accountantsorganisaties, externe accountants, controlecliënten, beleggers, gebruikers van jaarrekeningen, toezichthouders en andere belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling

Voor de verwachte effecten van de regeling wordt verwezen naar §4 van het algemeen deel van de toelichting. In deze paragraaf wordt ingegaan op de gevolgen en effecten voor het bedrijfsleven en inzage geboden in de administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten die het wetsvoorstel met zich meebrengt.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.