Aanpassingswet basisregistratie personen

Het voorstel tot Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen wordt ingediend in verband met het wetsvoorstel voor de Wet basisregistratie personen (Wbrp).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-06-2012
Einddatum consultatie 25-07-2012
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het voorstel tot Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen wordt ingediend in verband met het wetsvoorstel voor de Wet basisregistratie personen (Wbrp)(Kamerstukken II 2011/12 33219).

Het voorstel voor de Wbrp ligt op dit moment ter behandeling voor bij de Tweede Kamer en vormt het nieuwe wettelijke kader voor de basisregistratie personen (BRP). In de Wbrp worden vier belangrijke vernieuwingen geïntroduceerd ten opzichte van de huidige gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA), waar de Wet GBA het juridische kader voor is: de technische modernisering van de basisregistratie, de uitbreiding van de basisregistratie met niet-ingezetenen, de verbetering van de kwaliteit van de basisregistratie en de verbetering van dienstverlening en vermindering van administratieve lasten.

In verband met de Wbrp moeten verschillende andere wetten worden aangepast. Daartoe dient het bijgaande voorstel tot Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen. Veelal betreffen het technische wijzigingen, met name in terminologie. Daarnaast zijn er wijzigingen die niet louter technisch van aard zijn en die rechtstreeks voortvloeien uit de nieuwe opzet van de Wbrp. Deze wijzigingen worden toegelicht in de algemene toelichting bij het wetsvoorstel.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt zijn potentieel alle gebruikers van de nieuwe basisregistratie personen (BRP), als opvolger van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Daarbij kan worden gedacht aan gemeenten als verantwoordelijken voor de bijhouding van de basisregistratie, aan provincies of uitvoeringsorganisaties als de Sociale Verzekeringsbank als (verplichte) afnemers van de gegevens in de basisregistratie en aan andere organisaties die ook gegevens verstrekt kunnen krijgen uit de basisregistraties, zoals pensioenuitvoerders.

Verwachte effecten van de regeling

Met het voorstel wordt beoogd andere wetten in overeenstemming te brengen met de Wet basisregistratie personen, zodat deze wet op termijn tijdig in werking zal kunnen treden en daarmee het juridische kader kan vormen voor de nieuwe basisregistratie personen (BRP). Met de Wbrp wordt beoogd een aantal vernieuwingen te introduceren voor de basisregistratie.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is de gebruikers van de toekomstige basisregistratie personen (BRP) in de gelegenheid te stellen te reageren op het voorstel tot Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een reactie is in principe mogelijk op alle onderdelen van het voorstel. In eerste instantie wordt daarbij gedacht aan reacties op de wijzigingen van wetten zoals deze op dit moment reeds zijn opgenomen in het voorstel. Daarnaast kan worden gedacht aan reacties met betrekking tot wetten zoals deze op dit moment nog niet zijn opgenomen in het voorstel.

Meer informatie