Regeling ter bevordering van schone wegvoertuigen ter ondersteuning van emissiearme mobiliteit

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een regeling voor ter implementatie van de Europese Richtlijn ter bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen. Ook wel de Clean Vehicles Directive (CVD) genoemd. De regeling legt elke aanbestedende dienst een verplichting op om bepaalde percentages voertuigen schoon aan te besteden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-04-2021
Einddatum consultatie 12-05-2021
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 12687
Onderwerpen Weg Lucht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Er zijn doelgroepen die direct en indirect worden geraakt door de regeling. Direct worden alle aanbestedende diensten en speciale-sector bedrijven geraakt, waarop de Aanbestedingswet 2012 van toepassing is. Dit zijn onder andere:
• Het Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschappen;
• Netbeheerders, Milieudiensten, Ordediensten, Onderwijsinstellingen, Havens, Luchthavens en Mijnbouwbedrijven;
• ZBO’s.

Partijen die een aanbestede dienst uitvoeren worden indirect geraakt. Dit zijn onder andere:
• Personenvervoerders;
• openbaarvervoersdiensten op de weg;
• doelgroepenvervoer;
• diensten voor ophalen van vuilnis;
• post- en pakketvervoer en bezorging over de weg.

Doel van de regeling
De regeling heeft stimulering van de markt voor schone en energie-efficiënte wegvoertuigen als doel. Dit wordt gedaan door elke aanbestedende dienst te verplichten om bepaalde percentages voertuigen schoon aan te besteden. De verplichting geldt ook bij aanbesteding van servicediensten aan (private) partijen, waarbij voertuigen essentieel zijn. Een bepaald percentage van de voertuigen van deze partijen moet dus ook schoon zijn.

De Clean Vehicles Directive staat naast de ambities van het Klimaatakkoord. De CVD gaat deze zomer al in. Het kabinet wil de ambities van de CVD op termijn verder harmoniseren.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Effecten op het milieu
Naar verwachting wordt de markt voor schone en zero-emissie voertuigen en diensten door de regeling vergroot. Ook heeft de regeling een versterkend effect op de verduurzaming van het wagenpark. Volgens onderzoek van CE Delft is door hogere efficiëntie van voertuigen minder energie nodig en neemt hiermee ook de CO2 uitstoot van het wagenpark af.

Effecten op de kosten
In 2017 schatte de Europese Commissie dat de aanbestedingskosten voor de aanbesteders tussen één en twaalf procent hoger liggen. Hier staat tegenover dat de eigendomskosten, door de lagere brandstof- en onderhoudskosten, tussen de één en elf procent lager uitvallen. Bezien over de gehele levensduur van het voertuig wordt het verschil in kosten steeds kleiner. In sommige gevallen is een elektrisch voertuig zelfs al goedkoper.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 12 mei 2021 via deze website reageren op de regeling en de toelichting. Wij vragen u specifiek een reactie te geven op de drie onderstaande vragen:

1. In hoeverre ziet u belemmeringen voor het uitvoeren van de opgestelde regeling? Kunt u meer vertellen over wat voor belemmeringen u mogelijk ziet?

2. Wat vind u van het voornemen van het kabinet om op termijn de ambities van de richtlijn verder op te hogen, zodat deze meer in lijn ligt met de doelen uit het Klimaatakkoord?

3. Acht u het percentage van 38,5% voldoende, of acht u het inbouwen van een beperkte marge als landelijke basisregel voor lichte voertuigen (ons voorstel is 42%) verstandig om het doelbereik op nationaal niveau veilig te stellen? Bij een gemiddelde omvang van enkele tientallen voertuigen komt een dergelijke marge neer op een zeer beperkte extra inzet van de aanbestedende dienst, maar borgt wel op landelijk niveau dat het bereiken van de doelstelling minder gauw onder druk komt te staan.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl