Modernisering Wet zeevarenden

Het ministerie van IenW bereidt een herziening voor van de Wet zeevarenden, met bepalingen aangaande de bemanning op Nederlandse zeeschepen. De nieuwe Wet bemanning zeeschepen biedt:
• ruimte voor vernieuwingen in zeevaartonderwijs;
• minder administratieve lasten;
• stimulering concurrentiepositie van de Nederlandse zeevaart.
Delen van de huidige wet gaan naar het concept-Besluit bemanning zeeschepen. Dit Besluit is ter informatie bijgevoegd, maar komt pas later in consultatie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-09-2022
Einddatum consultatie 09-11-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 10045
Onderwerpen Scheepvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Reders van Nederlandse zeeschepen;
• Zeevarenden werkzaam aan boord van deze zeeschepen;
• Handhavende instanties;
• Opleidings- en trainingsinstituten in de maritieme sector.
Het doel van het wetsvoorstel is:
• de veiligheid van Nederlandse zeeschepen en daarmee de veilige scheepvaart in het algemeen verder te bevorderen,
• het welzijn van zeevarenden werkzaam aan boord te waarborgen.
De wet is gericht op Nederlandse zeeschepen die bedrijfsmatig worden gebruikt en op overheidsschepen (met uitzondering van marineschepen).

Met het voorstel “Wet bemanning zeeschepen” en het onderliggende besluit wordt primair uitvoering gegeven aan internationale verplichtingen voortvloeiend uit verdragen van de International Maritime Organization (IMO), de International Labour Organization (ILO) en verplichtingen voortvloeiend uit EU-richtlijnen op het gebied van de bemanning van zeeschepen.

De regelgeving bevat daartoe bepalingen over:
• de verantwoordelijkheden, verplichtingen en bevoegdheden van de scheepsbeheerder en de kapitein;
• het veilig bemannen van zeeschepen en vaarbevoegdheden;
• kennis- en ervaringseisen van de bemanning;
• de monstering en de medische keuring van de bemanning;
• de werk- en leefomstandigheden aan boord van zeeschepen.

De bemanningswetgeving vormt naast het borgen van veiligheid een belangrijk onderdeel van de toegevoegde waarde van de Nederlandse vlag en daarmee de aantrekkelijkheid van het Nederlandse scheepsregister. Goede wetgeving voor de bemanning, met aandacht voor administratieve lasten en toekomstige ontwikkelingen, is belangrijk voor een optimale bedrijfsvoering aan boord van zeeschepen. Het wetsvoorstel is nauw afgestemd met de maritieme sector.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het wetsvoorstel heeft positieve effecten voor de doelgroepen. De administratieve lastendruk wordt verminderd. Zo wordt voorgesteld om het bezit van een monsterboekje (hierin wordt de diensttijd geregistreerd) alleen nog te verplichten voor zeevarenden die dat nodig hebben voor de vernieuwing van een vaarbevoegdheidsbewijs of bekwaamheidsbewijs. De overige (grootste groep) zeevarenden kan indien gewenst afzien van het bezit van een monsterboekje en kiezen voor een alternatief document dat aan het eind van elke reis door de kapitein wordt afgegeven. Daarmee wordt het monsterboekje voor de meeste zeevarenden een recht en geen plicht. Het gaat dan om een groep van grofweg 9.000 zeevarenden aan boord van Nederlandse zeeschepen. De kosten van een monsterboekje bedragen €95,59 (prijspeil 2022). Dit levert dus een totaalbesparing van zo'n €860.000.

Daarnaast zijn er wijzigingen die op termijn tot besparing leiden, het gaat dan om de digitalisering van (persoons)documenten, zoals vaarbevoegdheidsbewijzen. Internationale regelgeving vereist momenteel nog dat deze documenten fysiek aanwezig zijn. Zodra de internationale regelgeving het toelaat kan worden overgegaan tot digitale afgifte, wat efficiënter, betrouwbaarder en goedkoper zal zijn.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 9 november 2022 via deze website reageren op alle onderdelen van de wet en de toelichting.
LET OP! Uitvoeringsbepalingen uit de huidige Wet Zeevarenden gaan naar het concept-Besluit bemanning zeeschepen (en later nog naar de Regeling Zeevarenden). Het concept-Besluit is daarom wel ter informatie bijgevoegd, maar komt pas later in consultatie.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet zeevarenden

Bron: wetten.overheid.nl

Nederlandse Maritieme Strategie 2015 – 2025

Bron: www.rijksoverheid.nl