Wijziging Regeling energie vervoer kalenderjaren 2022-2030

Het ministerie van IenW wil de Regeling energie vervoer wijzigen:
• Inboekmogelijkheden voor leveringen hernieuwbare energie aan de binnenvaart en leveringen van EN15940 biobrandstof worden versoepeld;
• De lijst inboekbare vaste installaties wordt uitgebreid;
• Een mogelijke verlaging van de multiplier zeevaart wordt voorgelegd;
• De vermenigvuldigers voor inboekingen van verschillende categorieën energiedragers worden verlaagd;
• en enkele tekstuele verduidelijkingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-10-2022
Einddatum consultatie 08-11-2022
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 14481
Onderwerpen Energie Organisatie en beleid Scheepvaart Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Brandstofleveranciers van benzine, diesel en zware stookolie;
• Leveranciers/producenten van hernieuwbare energiedragers voor de mobiliteitssector;
• Gebruikers van benzine en diesel, kerosine, stookolie;
• Tankstationhouders (indien er nieuwe brandstoffen moeten worden aangeboden);
• Investeerders in nieuwe infrastructuur;
• De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Het vervoersgedeelte van de herziene Richtlijn hernieuwbare energie (RED II, vastgesteld in 2018) bevat de verplichting om voor meer hernieuwbare energiedragers in mobiliteit te zorgen. In de Regeling energie vervoer zijn regels opgesteld voor het inboeken van hernieuwbare energie, het opstellen van rapportages en het inleveren van HBE’s (hernieuwbare brandstofeenheden), en geldt voor alle sectoren waar vloeibare en gasvormige brandstoffen worden geleverd. De Regeling wordt nu gewijzigd.

1. In de huidige versie komen twee ‘leveringsroutes’ van biobrandstof aan binnenvaart in aanmerking voor inboeken:
• uitslag tot verbruik en;
• levering onder schorsing met gebruikmaking van een bunkerdienstverlener.
Voor roodgekleurde lage blends komt er een derde route bij: levering via een zogenaamde ABC-afhaaltransactie. Daarnaast wordt aan levering van een EN 15940 biobrandstof niet langer dezelfde vereisten gesteld als die voor hoge blends.
2. De lijst van inboekbare vaste installaties wordt uitgebreid naar gemalen.
3. Het ministerie overweegt een wijziging van de multiplier zeevaart, omdat het stijgende aantal HBE’s in de zeevaart ten koste gaat van bijmenging van (hoogwaardige) biobrandstoffen in wegtransport. Een lagere multiplier voor zeevaart is een middel om de balans tussen wegtransport en zeevaart te verbeteren.
4. Verlaging van de vermenigvuldigers van de energie-inhoud voor inboekingen van vloeibare en gasvormige hernieuwbare brandstoffen, elektriciteit en geavanceerde brandstoffen en annex IXb brandstoffen.
5. Tot slot worden enkele kleine tekstuele verduidelijkingen doorgevoerd.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het eerder geconsulteerde Besluit en deze Regeling dragen bij aan het behalen van stijgende doelstellingen verduurzaming mobiliteit uit het Klimaatakkoord voor wegvervoer en binnenvaart. Het gaat in totaal om het met grote zekerheid realiseren van 60 PetaJoule hernieuwbare energie.

De gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu zijn al eerder bepaald door de bovenliggende Wet en het Besluit. Deze regeling werkt deze keuzes verder uit. Daarmee zijn er geen extra effecten te melden met deze Regeling.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 8 november 2022 via deze website reageren op de gewijzigde onderdelen van de Regeling energie vervoer, de bijlages en de toelichting. Wij vragen u vriendelijk in uw reactie het desbetreffende artikel of de bijlage te noemen. Ook graag uw reactie op de afweging over de multiplier zeevaart.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling energie vervoer

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl