Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een certificeringsplicht voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Er zijn te veel misstanden in de uitzendsector en op dit moment kunnen deze onvoldoende worden aangepakt. Met dit wetsvoorstel wordt een verplicht certificeringsstelsel geïntroduceerd, in lijn met het advies van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten en het coalitieakkoord. Door te verplichten dat uitleners over een certificaat beschikken om arbeidskrachten ter beschikking te stellen, worden die arbeidskrachten beter beschermd en malafide partijen van de markt geweerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-07-2022
Einddatum consultatie 25-08-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 11418
Onderwerpen Arbeidsomstandigheden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werknemers (uitzendkrachten), werkgevers, sociale partners, Nederlandse Arbeidsinspectie, Belastingdienst.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het wetsvoorstel beoogt een gelijk speelveld te realiseren waarbij alleen uitleners die aantonen de arbeidsrechtelijke, administratieve en fiscale verplichtingen en sociale zekerheidsverplichtingen na te leven, arbeidskrachten ter beschikking mogen stellen. Dit leidt tot een betere bescherming van de positie van terbeschikkinggestelde arbeidskrachten, waaronder arbeidsmigranten, en tot een gelijk speelveld in de uitzendsector.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt een concept-wettekst en daarbij behorende Memorie van Toelichting. U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • MVT Artikelsgewijs Verplichte certificering