Wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers in verband met de uitbreiding van de gegevensverstrekking uit het register onderwijsdeelnemers ten behoeve van de uitvoering van wettelijke taken

Om te beoordelen of erkende leerbedrijven in aanmerking komen voor subsidie op grond van de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg is het voor RVO noodzakelijk te beschikken over onderwijsdeelnamegegevens van degenen voor wie erkende leerbedrijven subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de kosten voor het realiseren van hun praktijkplaats. Met bijgevoegd ontwerpbesluit wordt een wettelijke grondslag gecreëerd op basis waarvan OCW/DUO onderwijsgegevens mag verstrekken aan SZW/RVO.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-09-2021
Einddatum consultatie 27-10-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 12935
Onderwerpen Organisatie en beleid Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werkzoekenden en met werkloosheid bedreigden voor wie een erkend leerbedrijf subsidie aanvraagt voor het realiseren van hun praktijkplaats voor een opleiding in de derde leerweg.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Verstrekking van de gegevens vanuit het register van OCW/DUO aan SZW/RVO is noodzakelijk om de juistheid van de gegevens en daarmee de rechtmatigheid van de subsidieverstrekking te kunnen waarborgen.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers t.b.v. de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg (publicatie voorzien dit najaar) inclusief bijbehorende toelichtingen

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen