Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Projectstimuleringsregeling Interreg VI

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de Projectstimuleringsregeling (PSR) Interreg VI voor. Dit geeft financiële ondersteuning bij het indienen van een projectvoorstel voor enkele transnationale Interreg programma’s. De subsidieregeling heeft een looptijd van drie jaar en is bedoeld voor lagere overheden, stichtingen, verenigingen en regionale ontwikkelingsmaatschappijen. IenW bood deze regeling ook in eerdere programmaperiodes aan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-07-2021
Einddatum consultatie 20-08-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 13155
Onderwerpen Spoor Scheepvaart Weg Natuur- en landschapsbeheer Stoffen Water Afval Bodem Geluid Lucht Gemeenten Provincies Waterschappen Internationale samenwerking Ruimtelijke ordening Waterkeringen en waterbeheer

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Lagere overheden, d.w.z. gemeente, provincie, waterschap of zelfstandig bestuursorgaan,
• Stichtingen,
• Verenigingen,
• Regionale ontwikkelingsmaatschappijen,
mits in de rol van Lead Partner.

Het doel van deze Projectstimuleringsregeling is het gedurende drie jaar stimuleren van het voorbereiden, opstellen en indienen van projectvoorstellen door Lead Partners bij de programmasecretariaten van Interreg Europe, North West Europe (NWE) of North Sea Region (NSR) die bijdragen aan de doelen van de desbetreffende programma’s, de IenW-transities, en geschikt worden verklaard.
Voor de Projectstimulering komen voorstellen in aanmerking die aansluiten bij het Rijksbeleid om Nederland ook in de toekomst concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden door:
• Klimaatadaptatie,
• Slimme en groene mobiliteit,
• Circulaire economie.
Projectvoorbereiding vergt een flinke inzet in tijd en (financiële) middelen. Door een bijdrage vanuit deze regeling wordt de drempel tot deelname aan transnationale Interregprogramma’s verlaagd. Deze subsidie biedt Lead Partners de mogelijkheid reiskosten en externe ondersteuning in te zetten om een consortium en een gezamenlijk en ambitieus projectvoorstel te ontwikkelen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Uit evaluatie blijkt dat de Projectstimuleringsregeling een drempel wegneemt voor het indienen van projectvoorstellen. De subsidie biedt lagere overheden, stichtingen, verenigingen en regionale ontwikkelingsmaatschappijen, in de rol van Lead Partner, de middelen om een goed projectvoorstel in te dienen. De regeling draagt daardoor bij aan het verhogen van het aantal Nederlandse projectvoorstellen en de kans op het krijgen van Europese Interregmiddelen. Daarmee wordt bijgedragen aan de invulling van Nederlands beleid. In de periode 2014-2020 leverde elke Euro voor de PSR 14 Euro Interreg middelen op.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 20 augustus 2021 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. Op alle onderdelen van de regeling, zowel op de artikelen als de toelichting, is uw reactie welkom.

Een vraag waarop in het bijzonder een reactie gewenst is:
Is het voor u, om deel te nemen, noodzakelijk dat het nationale beleid op deze thema’s verder aangescherpt wordt?

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Kamerbrief PSR Interreg VI, 25 mei 2021

Bron: www.tweedekamer.nl

Projectstimuleringsregeling Interreg V (vervallen 1 mei 2020)

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling