Nieuwe Spoorwegwet

Het Ministerie van IenW bereidt een nieuwe Spoorwegwet voor. De huidige Spoorwegwet wordt hiermee herschreven. Alle regelgeving is nu verspreid over 2 wetten, 18 AMvB’s en 14 regelingen. Door de vele wijzingen in de afgelopen jaren is de regelgeving gefragmenteerd. In dit traject wordt de huidige spoorregelgeving samengevoegd tot één overzichtelijk gemoderniseerd stelsel.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-04-2021
Einddatum consultatie 13-06-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 8091
Onderwerpen Spoor

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regeling heeft effect op meerdere doelgroepen. Dit zijn:
• gebruikers van spoorwegen, zoals spoorwegondernemingen, andere vervoerders en andere ondernemingen die werkzaam zijn op of aan het spoor;
• (infrastructuur)beheerders, zijnde ProRail en beheerders van tram-, metro- en museumlijnen en fabrieksaansluitingen;
• uitvoerings- en toezichthoudende instanties, zijne de ILT, de ACM en de decentrale overheden;
• conformiteitsbeoordelingsinstanties.

Doel van de regeling
De modernisering van de Spoorwegwet maakt de spoorregelgeving overzichtelijk, toekomstbestendig, flexibel en gemakkelijker in gebruik. Daarbij is de wetgeving beter voorbereid om ontwikkelingen en beleidsdoelen op het gebied van vervoer en bereikbaarheid binnen de Europese kaders te faciliteren.
In het nieuwe stelsel wordt het mogelijk om Europese regels op een efficiënte, zichtbare en eenduidige wijze door te voeren. Dit past bij het streven van het kabinet om EU richtlijnen zo veel als mogelijk één op één te implementeren. Dit maakt het nieuwe stelsel toegankelijk en inzichtelijk voor de gebruikers van de regelgeving. Daarnaast sluit het stelsel qua systeem, indeling en bewoordingen aan op de EU-regelgeving. Tot slot worden alle opties vanuit de EU regelgeving geïmplementeerd. Dit zorgt ervoor dat nationale beleidsdoelen en beleidskeuzes binnen EU-kaders en -regels in de toekomst beter gefaciliteerd kunnen worden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De modernisering is vooral een herimplementatie en herschikking van de huidige regelgeving. Het is dus vooral een technische wijziging. De modernisering heeft geen directe gevolgen voor burgers en andere overheden. Voor bedrijven worden ook geen substantiële effecten beoogd. Er is sprake van enkele kleine wijzigingen, deze hebben op beperkte schaal wel gevolgen.
Voor burgers leidt de nieuwe Spoorwegwet tot een kwalitatief beter spoorproduct. De verwachte effecten worden uiteengezet in hoofdstuk 11.1 van de memorie van toelichting.

Waarop kunt u reageren

U kunt via deze website tot en met maandag 31 mei 2021 reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel, de memorie van toelichting en de artikelsgewijze toelichting. De artikelsgewijze toelichting is opgenomen onder het kopje 'Overige documenten'.

Let op! Op hoofdstuk 6 van het wetsvoorstel kunt u niet reageren. Dit hoofdstuk heeft betrekking op de taken van ProRail en bevat de bepalingen die zijn opgenomen in het wetvoorstel publiekrechtelijke omvorming ProRail. Dit is een afzonderlijk wetstraject dat al in consultatie is geweest. Het wetvoorstel publiekrechtelijke omvorming ProRail ligt momenteel bij de Tweede Kamer [Kamerstukken 35396 nr. 2 en 14].

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten