Wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind

Er worden twee nieuwe bevoegdheden voor het schoolonderwijs in de wet opgenomen, een bevoegdheid voor het jonge kind en een bevoegdheid voor het oude kind. Ook kunnen bekwaamheidseisen en toelatingseisen hiervoor aangepast worden. De commissie Onderwijsbevoegdheden zal begin 2021 een advies uitbrengen over de invulling van bekwaamheidsgebieden en opleidingsroutes. Dit advies zal naar verwachting ook raken aan het doel van dit wetsvoorstel

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-12-2020
Einddatum consultatie 01-02-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 11468
Onderwerpen Basisonderwijs Beroepsonderwijs Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Hogeronderwijsinstellingen, bevoegde gezagen in het primair basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs, aankomende leraren

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Hogeronderwijsinstellingen: Instellingen kunnen op basis hiervan met ingang van studiejaar 2022-2023 nieuwe opleidingen, gericht op het lesgeven aan specifiek het jonge of oudere kind aanbieden - naast de reeds bestaande brede lerarenopleiding po. Het is aan de instellingen om deze opleidingen te ontwikkelen, en daarvoor een aanvraag macrodoelmatigheid in te dienen bij de CDHO en de toets nieuwe opleidingen (TNO) te doorlopen bij de NVAO.
Bevoegde gezagen: Als hogeronderwijsinstellingen nieuwe opleidingen inrichten, gericht op specifiek een bevoegdheid voor het jonge of het oudere kind, dan kunnen bevoegd gezagen in het po, (v)so en pro m.i.v. schooljaar 202-2027 leraren werven met een van deze nieuwe bevoegdheden (naast leraren met een brede po-bevoegdheid). Voor scholen/po-besturen betekenen gespecialiseerde bevoegdheden op termijn (na afstuderen van eerste cohorten, dus op zijn vroegst in 2026) mogelijk aanpassingen in de organisatie: bij het aannemen van gespecialiseerde leraren dienen scholen er rekening mee te houden dat bv. leraren jonge kind immers niet meer bevoegd zijn om ook oudere kinderen les te geven en vice versa.
Aankomende leraren: Aankomende leraren krijgen vanaf studiejaar 2022-2023 de mogelijkheid om een lerarenopleiding te kiezen die mogelijk beter aansluit bij hun interesse voor een specifieke leeftijdsgroep naast de brede pabo-opleiding die blijft bestaan. Zij zullen uitsluiten bevoegd zijn om les te geven aan de doelgroep waar zij specifiek voor zijn/worden opgeleid.mDe opleiding om in het basisonderwijs te werken kan door versmalling in focus aantrekkelijker worden, bijvoorbeeld voor mannelijke en vrouwelijke mbo-doorstromers, die volgens onderzoek waarschijnlijk vaker zullen kiezen voor een gespecialiseerde lerarenopleiding (ReseachNed 2018) en er zullen mogelijk minder studenten uitvallen. Ook kan het beroep aantrekkelijker worden gevonden en kan door extra uitstroom van de nieuwe opleidingen mogelijk het lerarentekort worden verkleind.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op alle onderdelen van het wetsvoorstel, inclusief het tijdpad. Ook kunnen suggesties worden ingediend voor de uitwerking van de afbakening van de nieuwe bevoegdheden

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen