Besluit Participatiefonds 20xx

Het huidige Besluit Vervangingsfonds en Participatiefonds moet worden aangepast aan het wetsvoorstel beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds (Kamerstukken II 2019/20 35 400 nr 1-7).
De regeling voor het Pf moet worden geactualiseerd. Daarnaast wordt geregeld dat de regels in de AMvB met betrekking tot het Vf op termijn vervallen. Tot slot is er behoefte aan een grondslag voor gegevensuitwisseling tussen het UWV en het Pf, waarvoor het Besluit SUWI wordt aangepast.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-12-2020
Einddatum consultatie 01-02-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 11478
Onderwerpen Basisonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De AMvB heeft voornamelijk betrekking op de toezichtsrelatie tussen OCW en het Pf en Vf, als privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorganen. Ingegaan wordt op eisen die worden gesteld aan de statuten van Vf en Pf en wat er gebeurt na intrekking van de aanwijzing door de minister van het Vf c.q. Pf als rechtspersonen belast met de wettelijk waarborgtaak inzake vervangingskosten respectievelijk uitkeringskosten. Daarnaast wordt – in navolging van genoemde wetswijziging- via wijziging van het Besluit SUWI expliciet vastgelegd dat het UWV persoonsgebonden uitkeringsgegevens verstrekt ter uitvoering van de ingevolge de WPO en WEC opgedragen wettelijke taken aan het Pf. Op deze manier heeft het AMvB gevolgen voor de schoolbesturen als werkgevers in het primair onderwijs en voor uitkeringsgerechtigden met een WW-uitkering in het primair onderwijs.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De wijzigingen met betrekking tot de gegevensverstrekking van het UWV hebben als effect dat bijzondere persoonsgegevens van (ex-)werknemers door het UWV aan het Pf worden overgedragen in het kader van de uitvoering van wettelijke (WPO en WEC) taken.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het gehele besluit gereageerd worden.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

URL naar te wijzigen regeling

Bron: wetten.overheid.nl