Wmo 2015: Invoering woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (ambtelijk concept)

Op dit moment zijn gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen voor mensen die zich bij een gemeente melden. Er zijn thans gemeenten met veel, maar ook met weinig voorzieningen voor beschermd wonen. Het beleid is erop gericht dat alle gemeenten zorgen voor lokale voorzieningen voor haar inwoners en voor preventie. Om dat te bereiken regelt dit wetsvoorstel dat gemeenten verantwoordelijk worden voor de verstrekking van beschermd wonen voor de eigen inwoners (woonplaatsbeginsel).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-07-2020
Einddatum consultatie 12-08-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 11184
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Cliënten, aanbieders en gemeenten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Cliënten:
Cliënten die behoefte hebben aan beschermd wonen wenden zich voortaan tot de gemeente waar zij hun woonplaats hebben, die verantwoordelijk is voor een passende voorziening. Door de verwachte toename van lokale voorzieningen heeft de cliënt meer keuzemogelijkheden, met name in de vertrouwde omgeving. Indirect effect is dat er voor alle gemeenten meer prikkels zijn om te zorgen voor passende woonruimte en ambulante begeleiding nadat cliënten uitstromen uit beschermd wonen.
Aanbieders:
Gemeenten zullen naar verwachting aan aanbieders vragen om een geleidelijke transformatie van het zorglandschap met meer lokale en ook meer ambulante voorzieningen.
Gemeenten:
De verantwoordelijkheid van gemeente voor beschermd wonen verandert: thans zijn ze verantwoordelijk voor de cliënten die zich bij de gemeente melden, na invoering van het wetsvoorstel voor de eigen inwoners van de gemeente. Gemeenten blijven de beleidsvrijheid houden om individueel of gezamenlijk in regioverband in te kopen.

Waarop kunt u reageren

Op het gehele wetsontwerp en op de gehele toelichting

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Bron: wetten.overheid.nl

Brief van de Staatssecretaris van VWS van 4 juni 2020: Voortgangsrapportage beschermd wonen

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Rapport AEF: Kostenverrekening of woonplaatsbeginsel beschermd wonen

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Rapport commissie-Dannenberg: Van beschermd wonen naar een beschermd thuis

Bron: vng.nl