Modernisering NV-recht en evenwichtiger man/vrouw verhouding

Grote bedrijven, al dan niet aan de beurs genoteerd, hebben vaak de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (NV). Het wetsvoorstel heeft tot doel het NV-recht te moderniseren en aan te passen aan de behoeften van de gebruikers. Daarnaast beoogt het wetsvoorstel de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de top van grote bedrijven evenwichtiger te maken. Het wetsvoorstel vloeit voort uit één van de onderdelen van het SER-advies Diversiteit in de top: tijd voor versnelling.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-04-2020
Einddatum consultatie 14-05-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 11331
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Grote naamloze en besloten vennootschappen, beursvennootschappen en hun aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en werknemers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Een evenwichtigere samenstelling van raden van commissarissen, besturen en senior management van grote (beurs)vennootschappen. Lastenverlichting voor NV’s door vereenvoudiging en flexibilisering van regels voor NV’s.

Waarop kunt u reageren

Voorontwerp en toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Boek 2 Burgerlijk Wetboek

Bron: wetten.overheid.nl