Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Kaderbesluit overige JenV-subsidies

In deze AMvB worden de delegatiebepalingen die in het wetsvoorstel voor een Kaderwet overige JenV-subsidies staan nader ingevuld. De internet-consultatie voor de hiervoor genoemde Kaderwet loopt tegelijk met de internetconsulatie voor deze AMvB.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-11-2019
Einddatum consultatie 01-01-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 10327
Onderwerpen Bestuursrecht Organisatie en beleid Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanvragers en ontvangers van subsidie van de Minister van JenV, de Minister voor Rechtsbescherming of de Staatssecretaris van JenV.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor organisaties (rwt’s) die nu reeds subsidie ontvangen wijzigt er feitelijk niets. Hiervoor wordt door middel van aanpassingswetgeving gezorgd. Voor burgers, bedrijven en instellingen die nu subsidie ontvangen op grond van een regeling die zijn grondslag vindt in de WJS wijzigt er evenmin iets omdat deze regelingen te zijner tijd onder de nieuwe wet zullen worden ‘opgehangen’. Voor aanvragers en ontvangers van subsidies op grond van te zijner tijd op te stellen nieuwe subsidieregelingen, zal de aanvraag, de uitvoering en de verantwoording efficiënter en dus minder belastend zijn doordat de uniforme subsidiëringssystematiek van het USK, zoals neergelegd in de aanwijzingen voor subsidieverstrekking, wordt gevolgd. Ook aan overheidszijde leidt dit tot meer efficiëntie en minder belasting.

Waarop kunt u reageren

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over de in voorbereiding zijnde regelgeving en hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de concept-AMvB en de Nota van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling