Implementatie roetfiltertest met deeltjesteller

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Regeling voertuigen voor om een test voor controle van roetfilters mogelijk te maken. Dieselauto’s zonder goed werkend roetfilter stoten veel roetdeeltjes uit. Controle van roetfilters zorgt voor schonere lucht en daardoor voor minder ziekte en sterfte. Controle van roetfilters is mogelijk door een test met een deeltjesteller. Ook worden enkele wijzigingen over koplamptesters doorgevoerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-07-2019
Einddatum consultatie 31-08-2019
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 10583
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Voor eigenaren van dieselauto’s met roetfilter wordt een nieuwe permanente eis van kracht dat het roetfilter dient te werken. Er was al een permanente eis dat het roetfilter aanwezig moet zijn en niet duidelijk defect mag zijn;
• Voor bedrijven die zich professioneel bezighouden met het verwijderen van roetfilters zal de vraag naar deze activiteit afnemen;
• Voor iedereen in Nederland zal de bijdrage van dieselauto’s aan de luchtvervuiling afnemen.

Doel van deze regelgeving is de juridische basis vast te leggen voor de roetfiltertest met deeltjesteller. Hierdoor kan deze test in 2019 beschikbaar komen voor RDW-keuringstations en wegkantinspecties van de politie. Daarnaast worden door middel van deze regeling enkele technische wijzigingen doorgevoerd, onder andere met betrekking tot de eisen voor APK-koplamptesters.

Invoering van een roetfiltertest maakt onderdeel uit van het Plan van Aanpak controle roetfilters. Zoals gemeld in de brief van 12 juli 2017 aan de Tweede Kamer is dit plan reeds in volle uitvoering. Op 20 mei 2018 is in de APK al een visuele controle ingevoerd van de aanwezigheid van roetfilters. Deze controle geeft echter geen uitsluitsel over de werking. Met de test met een deeltjesteller kunnen verwijderde en defecte roetfilters snel en eenvoudig worden opgespoord. Gezien de benodigde voorbereidingstijd voor de RDW en autobranche wordt ernaar gestreefd om de deeltjestellertest in 2021 in te voeren in de APK.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het effect van deze regelgeving is dat roetfiltercontroles met een deeltjesteller mogelijk worden bij keuringsstations van de RDW en bij wegkantinspecties door de politie. Bij dieselauto’s met een door de fabrikant gemonteerd filter zal hierbij worden gecontroleerd of sprake is van een aanzienlijk hogere fijnstofuitstoot dan bij goede werking van het filter mag worden verwacht.

Effect van deze regelgeving is NIET dat de roetfiltertest met deeltjesteller wordt ingevoerd als een verplicht onderdeel van de APK. Een besluit hierover kan pas worden genomen als voldoende fabrikanten tegen een acceptabele prijs gecertificeerde deeltjestellers op de markt hebben gebracht.

Naar schatting 8 à 10% van de roetfilters zijn verwijderd of defect. Roetfilters worden verwijderd om onderhoudskosten uit te sparen. In plaats van een nieuw filter of een externe reiniging laten voertuigeigenaren het roetfilter dan verwijderen. Invoering van de roetfiltertest met deeltjesteller zal op dit punt zijn schaduw vooruitwerpen. De verwachting is dat, als onderhoud nodig is, dit vaker naar behoren zal worden uitgevoerd en dat minder lichtzinnig tot roetfilterverwijdering zal worden overgegaan.

Diverse bedrijven houden zich nu professioneel bezig met het verwijderen van roetfilters. Hierbij wordt dan ook het Onboard Diagnose (OBD) system gemanipuleerd. Deze vraag hiernaar zal afnemen. Daarnaast zullen autobedrijven, vooruitlopend op verplichtstelling in de APK, er bij de inruil en verkoop van gebruikte dieselauto’s mogelijk op gaan toezien dat het roetfilter naar behoren functioneert. Gevolg voor het milieu is dat de lucht schoner wordt, wat een positief effect heeft op de gezondheid van burgers.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 31 augustus via deze website reageren op alle onderdelen van deze ontwerpwijziging van de Regeling voertuigen en op de bijbehorende nota van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling Voertuigen

Bron: wetten.overheid.nl

Gepubliceerde regeling

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Gepubliceerde regeling

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Gezondheidswinst door schonere lucht

Bron: www.gezondheidsraad.nl

Kamerbrief over APK van de toekomst

Bron: www.rijksoverheid.nl

Kamerbrief plan van aanpak roetfiltertest

Bron: www.rijksoverheid.nl

Kamerbrief toezeggingen Algemeen Overleg Duurzaam Vervoer 19 april 2018

Bron: www.rijksoverheid.nl

Motie Hoogland en van Tongeren 2015

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Regeling voertuigen

Bron: wetten.overheid.nl