Wijziging Wegenverkeerswet 1994, Wet Stoprijbewijs

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 voor (Wet stoprijbewijs). Door de wijziging kan men bij vermissing van het rijbewijs of (vermoeden van) fraude dit direct digitaal melden bij de RDW. Dit zorgt voor een snelle ongeldigheid van het rijbewijs. Daarmee samenhangend vervalt de verplichting om aangifte bij de politie te doen, en de in de praktijk gegroeide mogelijkheid om melding bij de gemeente te doen blijft bestaan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-07-2019
Einddatum consultatie 15-09-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 8756
Onderwerpen Organisatie en beleid Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Burgers die hun rijbewijs als vermist willen opgeven;
• burgers die het vermoeden hebben dat zij het slachtoffer zijn van identiteitsfraude;
• De politie, die minder meldingen zal krijgen;
• Gemeenteambtenaren die een aanvraag voor een nieuw rijbewijs in behandeling nemen dat langs elektronische weg als vermist is gemeld.

Doel van de wetswijziging is het juridisch mogelijk te maken dat rijbewijshouders bij vermissing van het rijbewijs dit direct op elk moment van de dag digitaal kunnen melden bij de RDW. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om een dergelijke melding te doen in geval van het vermoeden van fraude met (de gegevens op) het rijbewijs. Zo zorgt voor een snelle ongeldigheid van het rijbewijs waarmee verdere fraude wordt voorkomen.
Ook bevat het wetsvoorstel enkele aanpassingen die met het bovenstaande samenhangen:
• Zo wordt de verplichting geschrapt om bij verlies of diefstal van het rijbewijs hiervan aangifte te doen bij de politie;
• Indien men geen gebruik wil maken van de mogelijkheid tot elektronisch melden is het mogelijk dit bij de gemeente te doen. Dit is conform de praktijk die de afgelopen jaren reeds is gegroeid, nadat hiermee een aantal proeven zijn gehouden;
• Tevens bevat de wetswijzigingen bepalingen over de wijze van handelen indien het rijbewijs wordt teruggevonden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De wetswijziging zal in de praktijk alleen effecten hebben voor personen die elektronisch een vermissing van het rijbewijs of (vermoeden van) fraude willen melden. Ten opzichte van de huidige praktijk betekent dit meer gemak voor de burgers (de rijbewijshouders). Immers, ze kunnen meteen (24 x 7) langs elektronische weg bij de RDW terecht,, en zijn niet meer afhankelijk van de openingstijden van de gemeente. Qua regeldruk betekent het wetsvoorstel voor hen een bescheiden toename, vanwege de tijd die nodig is voor het elektronisch melden.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 15 september via deze website uw reactie indienen, en daarbij het gehele wetsontwerp en de Memorie van toelichting betrekken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal uw opmerkingen zorgvuldig bekijken en trachten hiermee waar mogelijk de regelgeving te verbeteren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wegenverkeerswet 1994

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl