Wet aanpassing 2:20 BW

Het regeerakkoord stelt dat de verbodsbepalingen voor radicale organisaties die tot doel hebben om onze democratische rechtsstaat omver te werpen of af te schaffen moeten worden uitgebreid door aanpassing van artikel 2:20 BW. Met de in het wetsvoorstel neergelegde combinatie van civiel- en strafrechtelijke maatregelen beoogt de regering het instrumentarium voor het waarborgen van de open democratische samenleving te versterken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-12-2018
Einddatum consultatie 28-02-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 8920
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Organisaties die in doel of handelen in strijd komen met de openbare orde, Openbaar Ministerie, rechterlijke macht, advocatuur.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met het voorstel kan niet alleen de werkzaamheid maar ook het doel van een rechtspersoon leiden tot een verbod van die organisatie. De voor een verbod cruciale notie ‘openbare orde’ wordt met het voorstel nader inhoudelijk genormeerd. Dit dient de rechtszekerheid, brengt (indirect) tot uitdrukking wat in onze samenleving in ieder geval als wezenlijk geldt en vormt een bewijslastverlichting voor het Openbaar Ministerie.
Voor bestuurders en feitelijk leidinggevenden van een verboden rechtspersoon geldt als gevolg van het voorstel een bestuursverbod van vijf jaar, tenzij de rechter anders bepaalt. Het batig saldo na vereffening van de verboden rechtspersoon kan door de rechter worden toegekend aan de Staat. En de maximum straf voor het voortzetten van een verboden rechtspersoon wordt verzwaard door een verhoging van de strafmaat (art. 140 Sr.).

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen