Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Consulaire dienstverlening

Reageren op consultatie

  1. Huidige stap: Stap 1
  2. Stap 2
  3. Stap 3
  4. Stap 4

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 6

Visumverlening
Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent visa aan reizigers die naar Nederland komen. Door middel van de Orange en Blue Carpet programma’s biedt Nederland reeds een fast track voor visumaanvragen kort verblijf indien er een (economisch) belang is gediend voor Nederland. Zo heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in 2007 het Orange Carpet-beleid geïmplementeerd om de betrouwbare reiziger te faciliteren via een fast track, als instrument om de BZ-strategie voor goede consulaire dienstverlening en economische diplomatie te bewerkstelligen. In 2009 is, ter aanvulling hierop, het Blue Carpet Beleid opgezet om visumaanvragen van zeevarenden zo goed mogelijk te faciliteren (voor aanmonstering, afmonstering en/of het volgen van een beroep of cursus met als hoofddoel Nederland).
Uit het onlangs verschenen SEO-rapport over de ‘Toegangswaarde-maatschappelijke baten en kosten van het Schengen-visumbeleid voor Nederland’ blijkt dat het visumbeleid een toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie van meer dan 300 miljoen euro per jaar heeft. Het onderzoek geeft aan dat bezoekers met een zakelijk reisdoel meer baten opleveren dan met een ander reisdoel. Daarnaast identificeert SEO negen kansrijke aanvraaglanden waar het visumbeleid Nederland veel oplevert. De stijgende aantallen aanvragen gecombineerd met de constatering dat bepaalde groepen visumplichtigen meer toegevoegde waarde bieden aan de Nederlandse economie vragen om het verder specificeren van doelgroepen die de Rijksoverheid kan faciliteren. Dit biedt ook aanknopingspunten voor het verkennen van verdere maatwerkprogramma’s, zoals bijvoorbeeld voor specifieke sectoren en start-ups. Dit wordt momenteel nader verkend.

Vraag 1: Het verbeteren van visumverlening per sector /doelgroepen wellicht regionaal is een mogelijke beleidsontwikkeling. Welke sectoren, doelgroepen, regio’s verdienen daarbij volgens u bijzondere aandacht?

Vraag 2 van 6

vraag 2. Om jonge innovatieve startende ondernemers naar Nederland te trekken bestaat sinds 1 januari 2015 de start-up regeling. Deze regeling ziet toe op de procedures voor lang verblijf (een verblijf van langer dan 90 dagen). Indien zij voorafgaand aan de beslissing een start-up op te zetten in Nederland oriënterende bezoeken willen afleggen aan Nederland, moeten personen met een visumplichtige nationaliteit een kort verblijf visum aanvragen. Wat kan BZ doen om start-ups te faciliteren bij visumaanvragen kort verblijf?

Vraag 3 van 6

kwetsbare personen in het buitenland
Ieder jaar bevinden zich een aantal Nederlanders in het buitenland die (psychisch) verward zijn of een zwervend bestaan leiden. Het kan hier gaan om personen die zich in een zeer schrijnende situatie bevinden, zoals bijvoorbeeld psychiatrische patiënten, die niet beschikken over (de juiste) medicatie, verzekering of financiële middelen en nu gerepatrieerd willen en/of moeten worden.
Consulaire bijstand concentreert zich primair op mensen die de bijstand echt nodig hebben. Verwarde en zwervende personen kunnen zich in het buitenland in een onbevredigende situatie bevinden. Dat heeft met verschillende factoren te maken, te weten voorzieningen in het buitenland die ontoereikend zijn, familieleden die niet altijd bereid zijn geld beschikbaar te stellen voor de repatriëring, luchtvaartmaatschappijen die weigeren deze personen zonder adequate begeleiding mee te nemen en het feit dat de persoon zelf niet terug wil naar Nederland en dus volledig op zichzelf is aangewezen.
BZ wil zich meer gaan inzetten voor deze kwetsbare personen en onderzoekt of er meer bijstand verleend dient te worden.

vraag 3. De Nederlandse overheid onderzoekt of er bijstand verleend dient te worden aan verwarde of zwervende personen (kwetsbare Nederlanders) die zich in het buitenland bevinden en of Buitenlandse Zaken samen met andere betrokken spelers van de Rijksoverheid en uit het maatschappelijk middenveld die bijstand kan verlenen. Als BZ bijstand zou dienen te verlenen aan deze groep Nederlanders, wat zou die bijstand dan inhouden?

Vraag 4 van 6

Informatievoorziening
De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat informatie gemakkelijk, gebruiksvriendelijk en laagdrempelig verkregen kan worden, waar ook ter wereld. Om die reden is de informatievoorziening van het ministerie van Buitenlandse Zaken op verschillende manieren te raadplegen.

Online zijn de websites www.nederlandwereldwijd.nl, voor Nederlanders in het buitenland
en www.netherlandsandyou.nl, voor buitenlanders die informatie willen over reizen naar-, wonen in- of zaken doen met Nederland, beschikbaar. Ook is Buitenlandse Zaken 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar via het 247 ContactCenter, via telefoon, e-mail, Twitter en WhatsApp. Tevens zal later dit jaar de live-chat op de website tot de mogelijkheden gaan behoren.

vraag 4. Om toegang te krijgen tot de informatievoorziening vanuit de Rijksoverheid via Buitenlandse Zaken worden verschillende kanalen ingezet (247 CC, WhatsApp, chatbox, reisapp, websites). Welke spreekt u het meeste aan en heeft u suggesties om de informatievoorziening verder te verbeteren?

Vraag 5 van 6

Reisadviezen
Recent zijn de reisadviezen aangepast. Aanleiding hiervoor waren onder andere de uitkomsten van het gebruikersonderzoek, resultaten van de publieksconsultatie in 2018 en feedback vanuit de reiswereld. Gelet op de wensen is ingezet om de reisadviezen sneller te kunnen actualiseren, meer landspecifieke informatie op te nemen en de vormgeving van de adviezen overzichtelijker te maken.

vraag 5. Recent is onder andere de vormgeving van het reisadvies aangepast om de reisadviezen overzichtelijker te maken. Hoe kijkt u aan tegen deze nieuwe reisadviezen en de informatie daarin?

Zoeken
Uitgebreid zoeken