Wijzigingsregeling Regeling ammoniak en veehouderij en Regeling geurhinder en veehouderij

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) en bijlage 1 van de Regeling geurhinder en Veehouderij (Rgv). Met deze wijziging wil het ministerie de regelingen in overeenstemming brengen met de meest recente informatie over emissiefactoren van emissiereducerende huisvestingssystemen voor de veehouderij.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-01-2022
Einddatum consultatie 17-02-2022
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 13350
Onderwerpen Lucht Stoffen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Veehouders die emissiearme stalsystemen gebruiken;
• Fabrikanten en leveranciers die emissiearme stalsystemen produceren of verkopen;
• Omwonenden;
• Overheden.

Het doel van de wijziging is om de emissiefactoren te baseren op de meest recente wetenschappelijke inzichten. Daarnaast heeft de wijziging tot doel dat nieuwe stalsystemen zo snel mogelijk kunnen worden toegepast en dat systeembeschrijvingen in overeenstemming zijn met de optimale werking van systemen en technieken in de praktijk.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

• Door het vaststellen van de emissiefactor voor drie nieuwe huisvestingssystemen hebben veehouders meer mogelijkheden om emissiereducerende technieken toe te passen.
• Twee voorlopige emissiefactoren worden ingetrokken, en enkele emissiefactoren worden verhoogd. Voor veehouders die reeds een bijbehorend systeem of techniek hebben toegepast, wijzigt er niets, de eerder vastgestelde emissiefactor blijft gelden.
• Wanneer de voorlopige emissiefactor wordt ingetrokken of verhoogd geldt voor reeds toegepaste systemen en technieken dat de eerder vastgestelde emissiefactor blijft gelden.
• Wanneer een (reeds vastgestelde) emissiefactor wordt verhoogd blijft de eerder vastgestelde emissiefactor gelden voor reeds toegepaste systemen en technieken wanneer hiermee intern is gesaldeerd. Voor één diercategorie geldt dat door verhoging van de emissiefactor niet langer aan de maximale emissiegrenswaarde wordt voldaan. Voor deze diercategorie is bepaald dat de eerder vastgestelde emissiefactor in alle gevallen blijft gelden voor reeds toegepaste systemen en technieken.
• Voor fabrikanten van de huisvestingssystemen of techniek waarvoor de (voorlopige) emissiefactor wordt ingetrokken of verhoogd, geldt dat er minder of geen mogelijkheden meer zullen zijn om deze systemen of deze techniek te verkopen.
• Voor omwonenden en het milieu zorgt de wijziging dat in de toekomst geen systemen kunnen worden toegepast waarvan de emissiereducerende werking in de praktijk lager is dan berekend.
• Voor gemeenten en provincies heeft de wijziging tot gevolg dat kan worden voorkomen dat er situaties zijn waarbij de ammoniakemissie vanuit de stallen is onderschat.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 17 februari 2022 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. Het gaat met name om gevolgen die niet in de toelichting op de wijziging zijn genoemd of naar mening van de belanghebbende onvoldoende zijn meegewogen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling ammoniak en veehouderij

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling geurhinder en veehouderij

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl